Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zaklady_archivnictvi_2

Základy archivnictví II.

Světové archivnictví

Antika

Řecko

- po 460 př. - Athény - zákony, státní smlouvy, výroky věštíren

- 4. st. př. - hl. stát. archiv Athény - zákony athénské rady, lid.shromáždění, protokoly jednání org., trestní, účetní spisy

sekretář = písař + střežitel archivu

- především vydavatelské archivy (!středověk a novověk jiné!)

- přístupnost: původce, soukromé osoby (svobodní)

- archivy úřadů v Athénách

 Řím

náboženské archivy v chrámech - záznamy z jednání kolegií kněží

státní písemnosti - úředníci si je po skončení funkčního období berou s sebou do os. archivu

republika - pís.státního úřadu ukládat na stanoveném místě (chrám Ceres na Aventinu)

stát.archiv = Aerarium Saturni (v chrámu Saturna) - zákony, rozhodnutí senátu, …

= převážně vydavatelský

-78 po Kr. - nová budova archivu - cís. edikty, volby úředníků, správa provincií …

censor = ved. archivu (v cís. prefekt)

řada úředních archivů

archiv = tabularium

- archiv při cís.kanc. = Sanctualium caesaris - předchůdce register konstitucí, r.rozsudků

- provinční censovní archivy - v hl.m. provincií

- archivy správců provincií

- archivy provinčních sněmů

 

pomůcky: commentarii (principis) - úřední jednání + záměr

- ověřené kopie zasílány stranám

 registraturní knihy - zápisy, které nabyly platnosti zapsáním

Středověk

Papežské archivnictví

1. pol. 3.st. (ale nedoloženo)- ? zničeno poč. 4. st. (pronásledování křesťanů)

Damas I. (2.pol. 4.st.) → nové prostory

7.st. v Lateránu - spojen s pap.kanc. (i personálně)

- vedoucí = primicerius notariorum

akta koncilů v Římě

→ užívání register (vydavatelské písemnosti) - právní platnost zápisu

 

-12.-13.st. - Inocenc III. → oddělení archivu od kanceláře, součást papežského pokladu

 → nové prostory u baziliky sv. Petra v Římě

- komorník + 2 správcové

- Avignonské zajetí → rozptýlení archivu

- 2.pol. 15.st. - Sixtus IV. → snaha o Č archivu

oddělení archivu (bibliotheca secreta) a knihovny (bibliotheca publica)

nejcennější části → Andělský hrad v Římě

 

- 1612 → pap. tajný archiv (písemnosti pap. + nových pap.úřadů + cenné části archivu)

- 18.st. - 1 prefekt pro správu archivu (dříve různí šéfové)

- 1810-1817 - Napoleon → převezení pap.archivu do Paříže (snaha → univerzální archiv)

- 1881 - Lev XIII. → reformy archivu: samostatné organizace

otevření veřejnosti k odbornému studiu (→ stud. bohemik českými badateli → MVB)

- 1891 - encyklika Rerum novarum - vztah k novému ekonomickému řádu

- 20. st. - archiv pap.kurie (nejen papežů)

Archivnictví římských králů a císařů

kopíruje vývoj papežského archivnictví

- s kanceláří, pokladem

- od karolinské doby → 2 části: stálá + putovní

- pevné sídlo Cáchy → cís.archiv + knihovna

-přev. vydavatelský

-stálý říšský archiv neexistuje (málo písemností)

-Štaufové - Friedrich II. → systematizace správy

 → úřední knihy, registra → archiv

- nepřenosný na další císaře

- Habsburkové → změna: stálá držba po Zikmundovi (včetně jeho archivu)

- konstituován za Maxmiliána I. (přelom 15.-16.st.)

- 1506 → sídlo archivu = Innsbruck

- diskontinuita: Karel V. (ve Španělsku)

- 16. st. → nový způsob úřadování (byrokracie, aktový materiál)

-1559 → říšská dvorská kancelář - její součástí i archiv

-1620 → rak.dvorská kancelář = oddělení říšské dvorské kanceláře

→ ČDK

ˇ regisratura zahr.záležitostí dle zemí (AMZ)

ˇ registratura lenních záležitostí (povýšení do šlechtického stavu, privilegia)

ˇ registratura soudních záležitostí

poč. 19. st. - ŘDK → Haus-, Hof- und Staatsarchiv

- a. říšské arcikancléře - Mohuč

- a. říšského komor. soudu - Franfurt, Špýr, Wetzlar

 

Archivy církevních institucí

příjemecký charakter (imunity, privilegia, zakládací listiny)

- stálé sídlo (lepší podmínky uchování písemností), klidný vývoj

- s pokladem; ve Fr. i special. budovy

kopiáře (opisy přijímaných písemností)

urbáře (přehledy majetku, robot, …)

nekrologia

nejpozději od 14. st. - i u biskupů, klášterů, kapitul

16. st.→ nárůst materiálu → 2 části: správa představeného kláštera

písemnosti hospodářské správy, příp. i soud.pravomoci

Městské archivnictví

římská tradice; písemností si váží více než panovník, šlechta

střední Evropa - od 12.-13.st.

obsah: privilegia, smlouvy

uložení: často sakristie městského kostela, radniční kaple, později zvláštní prostory

dohled: radní / komise radních

pův. příjemecké, pozd. rozvojem správy i vydavatelské

přímý správce: městský písař; od 18. st. specializovaní archiváři 

Novověk

- odlišnosti: institucionální rámec

 typy ukládaného materiálu

- od 18.st. → oddělení archivu

- 19.st. → samostatné instituce; veřejné instituce (1. - Francie → Národní archiv fr.rev.)

Francie

- 1200 → Korunní archiv (Filip II. August) - jádro: pokladnice královských listin, pís. král. kanc. (do 1568)

královská kancelář - 13.st. → 3 úřady - zahr., finance, justice → samostatné archivy - stavovské

- 16.st. → posilování král.moci → nové úřady - nestavovské = státní sekretáři (pozd.ministerstva) → vlastní archivy

- do 1568 spjat s král. kanc., potom přičleněn k pařížskému parlamentu (paříž.měst.správa) → historický archiv

revoluce = základ nové archivní organizace

(1789 Národní archiv - zpoč. ne SÚA, ale a.národního shromáždění; špatná péče o staré archivy, chaos, ničení, rozpad)

1794Národní archiv → centrum všech hist.pís. z Fr. - archiválie státní i regionální správy = SÚA

1796 → regionální archivy v hl.městech departementů

 

- Napoleon → papežský archiv v Paříži (snaha o → Univerzálního archivu), i archivy z jednotlivých podrobených zemí

- po pádu se v realizaci Ua nepokračovalo

 

- Národní archiv - do 1789 = písemnosti staré

- po 1789 = písemnosti moderní

- zpoč. pertinenční princip, pozd. provenienční

- i církevní materiál (sekularizace)

 

- archivnictví podřízeno střídavě MV a MŠ → Ředitelství fr. archivů

- AMZ, AMválky, námořnictva

- 9 arch. krajů - v čele řed. departement. archivu

- 1959 - pod Mkultury - Nár., dep., komunál. archivy

Španělsko

- archivy od doby římské

- drobná království → vlastní archivy - samost. i po Č (1492) → tendence k centralizaci:

ˇ  1540→ Hlavní archiv (Simancas) = SÚA Ź na pův.hl.a. Kastilské koruny

ˇ  1785→ archiv v Seville pro Indii a kolonie

ˇ   pol.19.st.→ Generální ředitelství archivů Š. a zámořských území

→Hlavní ústřední archiv

→Nár.hist.archiv

(HÚA + NHA = péče o písemnosti círk.institucí po sekularizaci; na konci 19.st. spojeny → HÚA)

ˇ  poč.20.st.→ statut pro šp.a. → 3 skup.: generální (hl.) a. (viz výše)

 regionální (v býv.král.)

 ministerské

ˇ  30.léta - hist.ústavy v provinciích

 

-spojeno se správou knihoven / všech um.památek

1977 → gen.řed.patrimoniál… archivů, museí…

 

- historické

- administrativní (hranice cca r. 1900)

Itálie

- archivy jednotlivých států

- 70.léta 19.st. → archivní zákon

- stát.archivnictví pod MV

- 3 skupiny archivů: státní, provinční (správa provinčních vlád), notářské (veřejní notáři - M. spravedlnosti)

- st.archivy → SÚA (1875) - Řím; = oddělení stát.archivu

- papežské úřady mimo Vatikán

- plně oddělen 1953

- archivní školství - při stát.archivech a seminář na univ.

-2 časopisy

Velká Británie

- dlouho nejsou archivy, písemnosti zůstávají u úřadů

Public Record Office (1838) - písemnosti ústředních úřadů

- Měst.a. Londýn, Archiv hrabství Middleessex

- po 2.sv.v. - 1959 → ústřední úřady a ministerstva mají dávat písemnosti do P.R.O.

- skotský, severoirský a.

- archivy hrabství (Country Record Office)

- archivy diecézí anglikánské církve (1959)

- archivy církevních institucí (Pharish Records) - i stát.správa

- soukromé archivy - v rukou amatérů

-1959 → stát.veřejnoprávní instituc.péče

 Polsko

Korunní archiv (SÚA) - od 14.st. - Krakov, 18.st. → Warszawa

- rozpad Pol. mezi 3 velmoci

- po 1.sv.v. - 1919 → dekret o organizaci stát.a. → 17 archivů

Hlavní archiv starých akt

Archiv starých akt

Archiv kultury

Finanční archiv

Archiv nových akt (všechny ve Varšavě)

→ rozvoj nestát.a.

- Ministerstvo náboženství a veřejné osvěty

- 2.sv.v. - revoluce → Hlavní a., A.kult., Fin.a. - zničeny

- po 2.sv.v - 1.pol. 50.let → a.reformy → Státní archivní fond

 → Hlavní ředitelství státních archivů

- regiony → Vojvodské a., Okresní a.

- vyňaté z a.org. - a.specifických institucí, voj.a.; samostatné církevní a.

- 70.léta → správní reforma → 2 stupně st.správy - zruš.okresy + zruš.okr.a.vojvod.a. (nově konstituováno: 17 → 33)

 

→sdružení pol.archivářů → čas. Archivista

- Hl. ředitelství → čas. Archeion

- arch.org. → Teky archiválne (sborník), Bulletin archivalny (arch.pomůcky)

 

- středisko círk.arch. = Lublinská universita (1956)

- archivní školství - na universitách

 Maďarsko

- 18.st. → Krajinský archiv - ústřední - Bratislava → Budín

- do 2.sv.v. - nejednotná org.

- St.archiv = součást NM; Měst.,župní a.

- po 2.sv.v. → Krajinské ústředí archivů (archivní ředitelství)

→jednotná a.síť - centrál. = Maď.krajinský a. (SÚA)

- SOA - fondy žup, měst

- po 1945 → 1970Nový maďarský ústřední archiv

- 70.léta → reforma → všeobecné (Krajinský + Nový ústřední a.)

 → odborné (obdoba a.zvl.významu) + církevní a.

archivní školství - na universitách

- 2 časopisy: Archivní zprávy; Archivní pohledy

 Slovensko

-1530 - zvolenská župa

-župní domy - od 18.st. - správa: různí úředníci, od konce 19.st. - profesionál

-1957 - Hl.krajinský soud v Bratislavě → pořádání archivu - některé a.uspořádány

- a. měst - od 18.st. kvalifikovaný personál

- a. hodnověrných měst (města patřící kapitulám)

- „archivní publikum“ = zvl.materiály kapitul

 

ČSR - správní reformy - 1920 → Č správní org. - župy - platilo jen na Slovensku

 1927 - Č- zem.zřízení + úpadek župních a.

 → Krajinský archiv v Bratislavě (jako zemské archivy)

-po 2.sv.v. → krajské a.

→ústřední a., zemědělský a., slov.ústř.a., slov.a.správa MV

-specifikum - 1950 → ústřední báňský archiv (Banská Štiavnica)

- výkon.org. - zánik 1960 → kancelář SNR

- 1975 → archivní zákon → SÚA Bratislava (pův. Krajinský, AMV)

 → S. Ú. ban.a.

 → SOA - Brat., B.Bystrica, Bytča, Košice, Levoča, Nitra

 → SOkA- …

 → A. zvl. významu - AV, U Komenského, NM, Lit. a. Matice slovenské (Martin)

- 1966 → čas. Slovenská archivistika (2/rok)

 Rakousko

- od středověku - listiny panovníků, registratury panovnických kanceláří, sam.úřady…

- viz říšské arch. (viz dříve)

- 18.st. → snaha Č archivnictví - 1749 → Haus-, Hof- und Staatsarchiv

- pův. výběr nejcennějšího materiálu z jednotlivých zemí (Taunlow z Rosenthalu)

- 1762 → podřízeno správě dvorské kanc. + její písemnosti

→ hl. úřed. rak. archiv

- 19.st. - Jos.von Hormayr - přejímání registratur některých ústředních org.

→ i speciální archivy - válečný (od 1711; Eugen Savojský; vojenské mapy)

- Hofkammerarchiv (z hosp. a fin.úřadu)

- nejednotnost 19.st. → snaha o Centrální stát. archiv (plán měl vytvořit Beda Dudík, ale plán nenaplněn), Říšský archiv (50.léta)

- 2.pol. 19. - poč. 20.st. → zemské archivy (D.Rak., Štýrsko, Tyrol., H.Rak., Korutany, Vorarlberg; posl.: Burgenland - 1921)

- po 1.sv.v. → archivní rozluka - nároky nástupnických států

- 1920 → Archivní úřad - řízení st.arch., podřízen rak.kanceláři

- 1938 - Anschluss → Říšský archiv = Č všech vídeň.ústř.arch.

- 1945 - Říšský archivRakouský st.archiv - 4 oddělení (od 80.let → 5)

1.   Haus-, Hof- und Staatsarchiv

2.   Allgemeines Verwaltungsarchiv (Všeob. správní) - vnitro + justice

3.   Finanz- u. Hofkammerarchiv - hosp. + finance

4.   Kriegsarchiv

1983 → 5. Archiv der Republik - po 1918

- 1988 - zruš. Dopravní archiv

ˇ zemské archivy - podřízeny zemským vládám

ˇ nestátní archivy - univ., parlament, pol.strany, kláštery, církev…

- Dokumentární archiv rak.odporu (1962)

- Dokumentární archiv spolku pro dějiny univ.

- Rozhlasový, literární a.

 

Mitteilungen Österreichisches Staatsarchivs (1948)

Svaz rak.archivářů (1967) → SCRINIUM (1968)

 Německo

- tradice opřena o země, zem.uspořádání; málo ústř.arch.

→Centrální archiv - snaha i před Č Německa, ale nevznikl ani po 1871 (zákl.: Pruský taj. a.)

- po 1. sv. v. - 1919 → Říšský archiv - Postupim (voj., civil. ústř.správa)

(30.léta) - u nižších instancí ústř.správy - důležité do Ř.a., ostatní do zemských - pak vše do zemských

-Politický archiv zahraničního úřadu

- po 2.sv.v. → okupační zóny → 2 státy: rozdělení ústředního archivu

- 1946 - Ústřední archiv sovětské okupační zóny

- 1949 - Ústřední německý archiv - Postupim (oba v NDR)

- 1950 - Spolkový archiv - Koblenz (NSR) - nejvyšší st.úřady + říš.a. z Frankfurtu + další složky

- 1954 - Vojenský archiv - Freiburg - v rámci SRN

- není právní norma s celostátní platností

- archivnictví výlučně v kompetenci zemí (i zřizovatelé st.archivů)

 

Spolkové země = ústřední řídící orgány

- striktní oddělení st.provenience od veřejnoprávní a čistě soukromé

- žádná řídící, dohlížecí moc: církev, soukr., pol.strany, komunál.

 

- 1988 → spolkový zákon o zabezpečení a využití arch.fondu NSR; st.a. = součást st.správy

 

Spolkový archiv Koblenz - veřejnoprávní, ozbrojená moc, …

 - filmy německé produkce

 - správa okupačních zón

 - Německý spolek 1815-1866

Vojenský archiv Aachen - i personální spisy

Ústřední archivy

ˇ   Politický archiv Ministerstva zahraničních věcí

ˇ  Dokumentační centrum- Berlín (os.spisy členů NSDAP, říšská kult.komora 3. říše, osoby přesídlené z JV E, vyšetřování ve 3. říši)

ˇ  Něm. středisko pro inform. příbuzných padlých něm.vojáků (zahr.dělníci, vězni)

ˇ  Archiv něm. parlamentu

ˇ  Archiv pro pozůstalost spolkového kancléře Konrada Adenauera

- 36 st .arch. - nezasahují do kompetencí nestát.a.

- Bav. - ústř. a., st. a. (regionál.)

- Hamburg, Brémy, Berlín - komunál.a. = st. a.

- st. hist.a.říš. měst (i když mají své a.), círk. fondy (sekularizace - přelom 18.a 19. st.)

 

Nestátní a. - komunální (různý charakter, nezávislé)

- krajské (v samosprávných krajích)

- církevní (podle konfesí) - org. podle org. církve (arcibisk., bisk., diecéz., dóm.)

- specifické - a.institutu pro dějiny církve a reformace v č.z.

- rodinné, a.velkostatků

- hospodářské

- a. pol. stran

- tiskové

- spojené a.

- nedotknutelnost soukr.vlastnictví

České archivnictví

Archiv hl. m. Prahy

1801 - pověření k uspořádání archivu (od magistrátu)

1784 - spojení čtyř pražských měst → sjednocení písemností → chaos

Palacký požádán o doporučení archiváře - Tomek (1842)

konkurz: Erben - 1851-1870

- inventáře, látková regesta, seznam sbírek

- administrativní fce

- poč. 60. let - úkol: návrhy na přejmenování ulic

- 1870 - Emler (od 1871 přednášky na PVH, 1887 - prof.) - do 1896

- abecední, věcný rejstřík starých listin - edice

 

Jaromír Čelakovský (syn FLČ) - redaktor Národních listů, poslanec zem. sněmu, říšské rady (1878-1906), prof. dějin č.práva

- 1896-1906

- evidence MK

- archivní knihovna (před. dějiny měst. zřízení)

- příprava měst.diplomatáře Prahy

- cíl: sbírat, chránit, zpřístupňovat měst.písemnosti = usnadnění administrativy, bádání

- připojení nových čtvrtí → vše v archivu, i MK do r. 1700

CIM RB (2 díly)

Almanach král.hl.m.Prahy - od 1898; 9 sv. - podíl archivu

- rozdělen - 1907 - Sborník příspěvků k dějinám hl.m. Prahy (posl., 9. sv. - 1935, 10. připraven)

 

Josef Teige (otec Karla T.) - stud. na IÖG - Sickelem poslán do Vatikánského archivu

1906-1915

péče o stav.památky, konzervace archiválií

- Základy starého místopisu pražského 1437-1620

 

Václav Vojtíšek - i archiv UK, AV

1915 (ofic. 1921)-1941 (penzionován); po válce do 1948

1922 - „Velká Praha“ (připojeno 37 okolních obcí) - zvl.status

→ další písemnosti do archivu; starší písemnosti jiných institucí - MK, písemnosti městské správy, archivy praž. škol → nové prostory - Staroměstská radnice (zničeno 1945) - fotoateliér, konzervační dílna

 

okupace - Vojtíšek penzionován (1941) - německé vedení

konec publikační činnosti archivu - něm. publ.

důležité fondy mimo Prahu, často nevyhovující podmínky

8. 5. 1945 - požár Staroměstské radnice - archivní knihovna, pozůstalosti (Tomek, Teige, …)

po válce - Clam-Gallasův palác (dnes jen vedení, archiv na Chodovci)

 

Václav Vojtíšek - do 1948

- nová archivní knihovna (Knihovna spolku pro dějiny Němců v Čechách, …, soukr.knih.)

3 sekce: právní a správní; hospodářská; kulturní

Václav Hlavsa - 1949-1960; změny v 50. letech

 

Jiří Čarek - Dějiny Prahy (60. léta)

- Pražský sborník historický (periodikum - od 1964)

60. léta - zprac.fondů přičleněných obcí (Velká Praha)

- záchrana spis. celků dějin polit.perzekucí (1.pol. 50.let) - Akce B

1968 - soudobá dokumentace, ale musela být ukrývána

70. léta - mladí pracovníci - centrum archiv. a badatel. činnosti - V. Ledvinka (dnes ředitel), J. Pešek (dnes řed. Institutu mezinár. stud.)

- nová koncepce: veřejné aktivity

1984 - konference k dějinám samosprávy - Documenta Pragensia - periodikum referátů z konferencí

Institucionální dějiny - péče o písemnosti

19. st. - snaha státu ovlivňovat archivnictví (směrnice pro zpracování arch.materiálu - zejm. Fr., Prus., Něm.)

v Rakousku systematická péče pozdě - mnoho písemností zničeno během 19. st.

 

70. léta 19. st. - vzrostl tlak veřejnosti na státní péči o památky (vliv ost. států, profesionální historici)

1872 - poč. péče - při vídeňské státní komisi pro ochranu památek - zvláštní 3. sekce pro ochranu písemných památek (v čele Josef Alexander Helfer) - před. stát. provenience písemností; snaha vnést řád

90. léta - při MV - rakouská státní archivní rada (start pro reformy) = poradní orgán pro organizaci rak.stát.archivnictví (Předlitavsko)

1911 - zrušena sekce, vše přebírá stát.arch.rada (i zem. a nestát. Provenience)

 

rakouská státní archivní rada - reformy:

1. Závazné vysokoškolské odborné vzdělání pro správce státních archivů (úřednická kategorie archivářů).

2.  Závazné služební instrukce pro státní archivy - úkoly administrativní i vědecké.

3.  Instrukce k pořádání archivních fondů, publikace archivních pomůcek (inventářů), přejímání fondů, předpisy pro skartaci.

Tedy:

před 1.sv. v. srovnatelná úroveň s Fr., Něm.

přejato ČSR

Organizace archivnictví 1. republiky

přejat provenienční princip Rak.-Uh.

1917-18 - úvahy o č. archivnictví - i koncepce organizace archivnictví

po 28. říjnu 1918 - nedohodli se na organizaci → polemiky, spory o organizaci

většina: Ústřední historický archiv ČSR - sjednocením místodržitelského archivu (AMV) a Státního zemského archivu

velká města - regionální archivy

Skutečný vývoj:

-uzavřené období před 1918 → ne kontinuita x politici; - recepční zákon (1.norma ČSR)

proti sjednocení, pro - dalších samostatných archivů

-mnoho návrhů na archivní zákon - neexistoval až do 70. let

Vojtíšek - pro sjednocení, ale neprosazeno - řada státních archivů:

A. Ministerstva zahraničních věcí (1920)

Čsl. A. zemědělský (1919) - resortní

Vojenský archiv (definitivní podoba 1929)

A. Ministerstva pošt a telegrafů

A. železniční

A. Pražského hradu (1920)

Ruský zahraniční archiv (zvláštní význam)

AMV - státní; pův. místodržitelský

ne čistě resortní; zem.a. pro Čechy; písemnosti resortů, které nemají svůj archiv

Nestátní archivy - pod Ministerstvem školství

Č. zemský archiv, Mor. zemský archiv - vysoká úroveň

jinak špatný stav (měst., obecní a.)

- změny: pozemková reforma - šlechtic.a., velkostatky

1932 - A. pro dějiny průmyslu, obchodu a techniky - ochrana písemností registratur podniků, pozůstalosti významných osobností

Státní archivní škola - odborné vzdělávání archivářů, není na UK

- ČAŠ - i hist.

Periodika: Sborník archivu MV (od 1926)

Zprávy zem. archivu českého

Sborník příspěvků k dějinám hl. města Prahy

Čsl.-rakouská archivní rozluka

základ: ustanovení mírové smlouvy ze St.-Germain

květen 1920 - pařížská úmluva = právní základ pro provádění rozluky

archivně teoretický problém - provenienční princip musí být porušen, jinak by nemohla být provedena rozluka → spíš uplatnění pertinenčního principu

komplikace: v Rak. není vůle k rozluce, ale musí

1920 - Wien - Úřad reparačního komisaře (do 1921) - Vlastimil Kybal

Praha - Ministerská komise pro přejímání písemností a rozdělování do archivů - Ladislav Klicman

od 1921 při Ministerstvu ve Vídni - Kazbunda

2 úrovně - spisový materiál - v registraturách; pro fungování úřadů a institucí ČSR

archivní materiál - k českým dějinám

hranice spisové rozluky: 1888 - novější do ČSR; v některých případech až k r. 1868/1848

jen do r. 1924 → v Rak. zůstaly písemnosti, které měly být v ČSR - dohoda: zůstane ve Vídni, bude k dispozici badatelům z ČSR - brzy ztratila význam (1927 shořel Justiční palác)

zaklady_archivnictvi_2.txt · Poslední úprava: 2015/05/02 23:33 autor: jindrichmarek