Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zaklady_archivnictvi_1

Základy archivnictví I.

archivnictví= výběr, zpracování, zpřístupňování pramenů (praktické; teoretické - spíš archivistika)

Václav Vojtíšek: O archivech městských a obecních a jejich správě (1924)

Václav Vojtíšek: O našich městech a patrimoniích a o správě obecních archivů (1934)

Václav Hrubý: Úvod do archivní teorie i prakse (1930)

Miroslav Volf, Antonín Haas: Archivní příručka (1948)

Archivní příručka (1954)

Gabriela Čechová a kol.: Archivní příručka (1965) - poslední kompletní shrnutí arch. teorie

Josef Kollmann: Dějiny ústředního archivu českého státu (1992) - pokrač. v SAP (do 1945)

Časopisy

Archivní časopis - čtyřikrát za rok; aktuální zprávy

Sborník archivních prací (SAP) - dvakrát za rok; teoretičtější, obsáhlejší práce; bibliografie zahraniční archivní literatury

Slovenská archivistika

 

Dějiny archivů a archivnictví

Zdeněk Šamberger - nestor č. archivářů, SAP, SÚA

Dějiny čsl. archivnictví (první republika až 1968), děj. arch. teoretických názorů

Milada Wurmová - Moravský zem.archiv Brno, SAP

vztah archivů, knihoven a muzeí; životopisy archivářů

Vácslav Babička - ředitel SÚA

Josef Kollmann: Dějiny ústředního archivu českého státu (1992) - pokrač. v SAP (do 1945)

 

Počátky archivů a archivní teorie

archiv

1. budova

2. soubor písemností urč. původce

3. instituce, shromažďující archiválie z urč. oblasti za účelem zachování a zpracování materiálů (vědecké i praktické využití)

do 19. stol. - soukromý charakter, střežený majetek původce

od 16. stol. - změna způsobu úřadování - byrokracie, nárůst materiálu (akta = celý průběh jednání)

 

Holandsko: Muller, Feith, Fruin: Příručka (1898) = poč. výv. moder. arch. teorie

1. - archiv = organický celek, který nelze vytvořit libovolně

2. - systém archivu - pův. uspořádání u původce archivu - provenienční princip (dříve pertinenční = dle vnějšího hlediska)

Václav Kratochvíl - recenze v ČČH (1907)

1918 - spory o organizaci archivnictví = „bella archivalia“ (pertinenční x provenienční princip)

 

archivní zákon - má upravit definici, úkoly archivů v rámci státní správy; až v 70. letech

 

Slovníky archivní terminologie

Slovníček archivní terminologie (od 1954) - Státní archivní komise (1951)

přínos: vymezení pojmů a. inventář, a. katalog

 

Základní pravidla pro zpracování archivního materiálu (1958) - metodologie

-1964 - mezinárodní slovník terminologie: Elsevírský slovník archivní terminologie - 175 termínů v 6 věcných skup.(1. - archivní dokumenty; 2. - struktura archivů; 3. - pracovní pomůcky; 4.- uchování a konzervace archivů; 5. - pracovní postupy; 6. - využívání arch., reprodukce dokumentů); hl. franc.

-1982 - Slovník soudobé archivní teorie socialistických zemí (SSSR)

-1984 - Lexicon of arch. terminology - abecedně

 

Vztah archivů ke knihovnám a muzeím

muzea

mnoho pís., tištěných materiálů

hmotné předměty (Z. Fiala)

výstavnost muzejního materiálu

metoda získávání materiálu (jednotlivě, sběrem; archivy automaticky dle práv. předpisů)

 

knihovny

materiál nemá úřední příslušnost, ale lit. účel

metoda získávání materiálu (sbírka jednotlivin; archiv. = organická součást většího celku)

tiskem rozmnožované jednotliviny, aby byly k dispozici komukoli

materiál bez územního omezení (archivy omezeny většinou regionálně)

ne podklad pro jednání správního charakteru jako archiv

Struktura archivů

1974 - archivní zákon ČNR - novela 1992

archivní zákon - 7 oddílů:  

1. archiválie (definice, kritéria přijímání do archivu, archiválie jako kulturní památka - evidence), jednotný státní archivní fond (JAF);

2. ochrana písemností a archiválií (skartace);

3. pravidla pro nahlížení do archiválií (50 let kdokoli, podmínky pro udělení souhlasu k nahlížení, původce smí nahlížet do svého archivu);

4. postavení MV v archivnictví (organizování, řízení archivnictví; poradní orgán = vědecká arch. rada - jmenována ministrem + …);

5. archivy, úkoly a organizace archivů;

6. zvláštní ustanovení o ukládání zvl. druhů archiválií (polit. strany, ROH, ozbrojené síly);

7. opatření při porušení povinností ze strany původců.

 

Novela

- odstranění věcí, týkajících se 70. let: archivy NV, okres. arch. pod stát. arch.

- snížena hranice pro studium archiválií na 30 let

- vypuštěno ustanovení o nahlížení cizinců

- vědecká arch. rada - jmenuje jen ministr

- vlastní archiv - Ústí nad Labem (pro město i okres; ostat. jen pro město)

- Archiv hl. m. Prahy = úroveň SOA

- větší význam, péče o podnik.archivy

- sankce (100 tis.-200 tis.)

- archivy zvláštního významu

 

Organizace archivnictví

SÚA - 1954 (Archiv MV + Archiv země české; 1956 - připojen Ústřední zemědělsko-lesnický archiv)

písemnosti z ústř. stát. i samosprávných orgánů

 

státní oblastní archivy - shodné s rozlohou krajů z r. 1960

Středočeský kraj - Praha

Jihočeský kraj - Třeboň

Západočeský - Plzeň

Severočeský - Litoměřice

Východočeský - Zámrsk

písemnosti: z krajských, oblastních orgánů státní správy, samosprávy, nacistické okupační správy, krajské vedení, dobrovolné organizace, justice I. a II. instance

- velkostatky (státní i soukromé) - od 1956

- 1956 - fondy církevních organizací (biskupství, kapituly, některé řády)

 

okresní archivy - míst., okres. význam archiválií

města na jejich území

reorganizace 1960 - okresní úřady, soudy, zastupitelstva, ONV, škol. rady …; OV společen. organizací, okupační správa + justice; obecní správa a samospráva; ZŠ + SŠ, děkanské, farní úřady, malé podniky, JZD

od r. 1990 - začlenění písemností KSČ do státních archivů (předtím mimo)

 

archivy zvláštního významu - instituce, které vznikají buď povolením MV nebo mají svůj archiv mimo organizační strukturu

- specifické postavení instituce v rámci státní správy - ministerstva vnitra, zahraničních věcí, obrany, armáda, bezpečnostní orgány, BIS

- zvláštní kulturní význam - UK, AV ČR, NG

- specifické druhy dokumentů - Národní filmový archiv, Archiv ČT, ČRo

 

Podnikové archivy - samostatné instituce nebo při stát. archivu

 

SÚA - do 1848 - archiv České koruny

-18. stol. - staré české místodržitelství, zprávy z horních úřadů (Kutná Hora, Příbram, Jáchymov)

fondy státní finanční správy, katastrální, stavovské správy, samosprávy (český zemský sněm), zemského výboru, zemských ústavů, zemské porodnice (do 1919)

fondy soudní - desky zemské, dvorské, apelační soud, soudy pro těžbu

fondy církevní - zejm. římskokatolické, i řehol.instituce …, žid., vlasten., hosp. …

po 1848 - nejvyšší soudní instituce, hranice: 1888 (v některých případech i 1867, 1848)

písemnosti NV, ministerstev (MV od 1918) - fondy + org. četnictva, policie, policej. ředitelství, správ. + ústavní soud, orgány německé okupační správy, písemnosti čsl. v zahr., zájmové samosprávy (živnostenská komora, čsl. zemědělská rada), spolky (osvětové, sportovní …), politické strany (zejm. ty, které nebyly povoleny po r. 1945 - agrární, Německá národní strana, Henleinova strana, Národní souručenství)

pozůstalosti - G. Dobner, J. Goll, A. Gindely, V. J. Nováček, J. B. Novák, J. Šusta, F. X. Hodáč

sbírky - výstřižkový archiv ministerstva zahraničí

po 1945 - písemnosti všech ústředních orgánů, odvětví průmyslu

 

SOA - 1949-59 = krajské

Středočeský kraj = SOA Praha (1951) - pobočky: Benešov, Křivoklát (zruš.)

fondy: kolegiátní kapitula Stará Boleslav

kapitula Karlštejn

mimořádné lid. soudy

rodinné archivy (Chotkové, Šternberkové, Valdštejnové)

 

Jihočeský kraj = SOA Třeboň - pobočky: Č. Krumlov, Č. Budějovice, J. Hradec

nejdelší tradice: návaznost na Rožmberský a Schwarzenberský archiv (od 15./16. stol.)

fondy: Eggenbergové, Černínové, Schwarzenbergové, Kolowratové; cisterciáci, premonstráti

 

Západočeský kraj = SOA Plzeň - pobočky: Klatovy, Žlutice

fondy: okupace, úřad vládního prezidenta, říšská župa, Teplá

 

Severočeský kraj = SOA Litoměřice - pobočky: Děčín, Most, Žitenice

 

Východočeský kraj = SOA Zámrsk - pobočky: Pardubice, Kuks, Hostomice

fondy: biskupství, Piccolomini, Kinský, Coloredo Mansfeldové

 

SOA Brno = Moravský zemský archiv - pobočky: Třebíč, Kroměříž, Kunštát

fondy orgánů zemských (moravské stavy, místodržitelství, tribunál, soudy), okupačních (říšský protektor, oberlandráty), biskupská kapitula sv. Petra a Pavla, Dietrichsteinové, Kounicové

pozůstalosti: B. Bretholz, A. Pražák, A. Boček

fond LN (zal. Adolf Stránský), Matice moravské

 

SOA Opava = Slezský zemský archiv - církevní fondy

 

Archiv hl. m. Prahy - od 14. stol. - listiny Starého Města Pražského

1784 - čtyři pražská města pod spol. správu -1851  reorganizace městské správy

- archiv (1.archivář: Karel Jaromír Erben - pak Emler, Čelakovský, …)

pražská městská správa, archiválie připojených obcí, vrchnostenská správa (64 fondů - patrimonií), cechy, školy, církev, matriky od r. 1584

Sborník příspěvků k dějinám hl. m. Prahy (1.- 1908; do druhé svě války vyšlo 9, připraven 10.)

Pražský sborník historický, Documenta Pragensia (po válce)

 

Archiv města Plzně (1879) - spojeno s muzeem, samostatný od 1948

fondy: J. K. Tyl, Klostermann, J. Skupa

 

Archivy zvláštního významu

Archiv Parlamentu ČR (1918) - těsnopisecké zápisy ze schůzí parlamentu od r. 1918 (na internetu)

parlamentní tisky = vše, co přichází do jednání parlamentu (interpelace, návrhy zákonů, odpovědi členů vlády na interpelace) - část. na internetu

rejstříky = činnost jednotlivých poslanců

kartotéka poslanců = osobní karty - vyplňovány přímo poslanci

 

Archiv Kanceláře prezidenta republiky - činnost prezidenta a kanceláře od r. 1919 (i londýnská emigrace 1940-1945)

fond Národní soud - nad Benešem a kol. - návrh kolaborantů, vina na rozpadu, bolševizaci; nekonalo se, ale mnoho písemností

Archiv Pražského hradu - správa Hradu a Lán, dostavba sv. Víta, archiv pražské metropolitní kapituly, pozůstalosti architektů (J. Mocker)

 

Archiv ministerstva zahraničí - i mezinár.smlouvy od r. 1918, pověřovací listiny cizích diplomatů

-ruský zahraniční archiv (ruská emigrace - 20. léta) - zrušen za protektorátu, po r. 1945 dán SSSR jako dík za osvobození - úplně ztraceno

 

Archiv UK - hist. tradice - písemnosti od 1348, inventáře od 16. stol.; zlepšení péče za Marie Teresie, 1. pol. 19. stol. - jmenováni zvl. správci - nové inventáře, lepší uspořádání

 -1882 - rozdělení praž.univ. - archiv pod německou, volně k dispozici i pro č.univ.

 -1920 - Marešův zákon - něm.část nesmí užívat titul UK (kvůli ztížení přístupu č.do archivu na konci 19.st.); ne archiv, Karolinum, insignie

pod č. správou (V. Vojtíšek - i praž. měst. archivář, prof. na PVH)

válka - něm.univ., 1945 - nejcennější části mimo Prahu (dodnes nezvěstné)

písemnosti fakult, rektorátu (ústřední správa), něm.univ. (1882-1945), stát.archiv.škola (1919-1954), univ. 17. listopadu (60. - 70.léta), pozůstalosti (Vojtíšek, Prokeš)

 

Archiv ČVUT - pozůstalosti (F. Běhounek)

 

Ústřední archiv ČSAV (AV ČR) - Král. č. spol. nauk, Č. akademie věd a umění (1890), Masaryk. akadem. práce (od 1919), Čsl. nár. rada badatelská

pozůstalosti (B. Němec)

písemnosti jednotlivých ústavů, ústřed.institucí

specializace: os. pozůstalosti vědců (J. Goll, G. Fridrich, J. Emler, J. Bidlo, V. Chaloupecký, J. B. Novák, K. Krofta … F. X. Šalda, Arne Novák)

 

Archiv NM - od pol. 40.let 19. stol. - K. J. Erben (pak Archiv hl. m. Prahy), Václav Šulc (- pertinenční princip), Václav Hrubý, Karel Stloukal

specializace: os. pozůstalosti politiků (Kramář, Rašín, …od 1930 pozůstalosti, korespondence Palackých, Riegrů, Červinků, Bráfů)

 

Literární archiv Památníku národního písemnictví - fondy význam.č.nakl.

-os. pozůstalosti literátů od nár.obroz. do 2.pol. 20.st.

 

Vojenský historický archiv - z různých institucí, od 1919

1919 - A.nár.osvobození + Památník nár.odboje + A.ministerstva nár.obrany

1929 - Památník nár.osvobození - oddělení: polit. (odboj) - Jar. Merštat

voj. (legie, armáda)

4 oddělení - po 1945 / 2.s.v. / 1.s.v. + 1. rep. / před 1918

od 1990 i fondy Archivu ústavu TGM

 

Ústřední archiv Českého rozhlasu - i nahrávky - po 1925; č.vysílání BBC - 2.s.v.

 

Ústřední archiv České televize -od pol. 60.let nahrávky; archiv redakce zpravodajství

 

Národní filmový archiv - film.týdeníky od 1945

 

Archiv ČNB - i fondy dalších bank, os. pozůstalosti

 

Dějiny archivů

Moravský zemský archiv

od 30. let 19. stol. - Antonín Boček (první svazek Moravského kodexu - 1836), 1837 - moravský zemský historiograf

falza: část objevili V. Brandl a B. Bretholz, celý rozsah falz - Jindřich Šebánek (1936)

Petr Rytíř Chlumecký - 1839 - moravský stavovský zemský archivář - Moravský zemský archiv

první profesor českého jazyka a literatury v Olomouci na Stavovské akademii

pův.: motiv vědecké instituce (dějiny Moravy), administrativa dlouho nehraje roli

Alois Vojtěch Šembera - přijal, ale neschopen vykonávat funkci

od 1849 - přesná kompetence: všechny stavovské písemnosti, Bočkova sbírka, listiny zrušených moravských klášterů

Josef Chytil - správa archivu + Béda Dudík - ediční, katalogizační práce

-1855 - řádný ředitel Petr rytíř Chlumecký (do 1863) - rozvoj archivu

- nová organizace (samost.ústav zem.výboru)

nejdůležitější úkol: prezence + dohled nad soukromýni i obecními archivy -  důsledné osobní kontroly

stabilizace standardních postupů, vysoké požadavky na zpracování archiválií

- síť archiv. korespondentů

Vincenc Brandl - stagnace (zajímá se o politickou kariéru)

Berthold Bretholz - návaznost na tradici Chlumeckého

- Františkovo muzeum (1901) - výměna materiálu s archivem

soupis archiválií na území Moravy, zákaz skartace

- Moravský kodex (14-15; do 14.st.)

František Hrubý - rozvoj odbor.činnosti

-úkoly: řádná inventarizace fondů

sběr archivních památek

vědecká práce - mor. dějiny

písemnosti patrimoniální správy, korespondence, pozůstalosti; 1929 - písemnosti justice; 30.léta - pozemkové knihy

Rudolf Hurth - 2. světová válka

František Matějek - od 50.let = Státní archiv v Brně, po 1989 pův. název

postupně připojovány různé archivy (1949 - Archiv NV)

Český zemský archiv

F. Palacký - inspirátor

A. Gindely - realizátor (poč. 60. let)

hlavní cíl: přispívat k sepsání českých dějin

má převzít:  zemské desky, části místodržitelského archivu (bez přímého vztahu k souč.), části soud. materiálu, volební akta - 1848, Brunšvický archiv

převzal: část desek zemských, starší pozemkové katastry, apelační soud

síť 50-60 dopisovatelů

70.léta - úsilí o sloučení archivů, o řádné zabezpečení archiválií nižších instancí

Monumenta historica Bohemiae (MHB) - 11 svazků (1863-70) - finanční podpora stavů

Sněmy české - plán: 15 sv. (1526-1792) - 1877-1900 = 10 sv.

Monumenta Vaticana, res gestas … - stud. k vyd.edice - 1894 (poč. 1342)

-vyd. - 1.díl: 1903 (1342-52)

-do 40.let 5 sv., 6.sv. - 1980 (jiný název; J. Eršil) - dodnes

F. Dvorský

Vojtěch Jeroným Nováček - Sněmy české, edice korespondence, zápisků Palackého (Památník)

-K. Krofta (1605-10) - jen část 1605

-J. B. Novák (1611-20) - 2 svazky 1611

J. B. Novák - nová budova (dnes I. odd. SÚA)

Bedřich Jenčovský - snaha dokončit Sněmy (Borovička, Kalista, Volf)

Otakar Baner - další snaha o Sněmy (od 1945)

zaklady_archivnictvi_1.txt · Poslední úprava: 2015/05/02 23:33 autor: jindrichmarek