Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


vyberovy_prehled_edic_ceske_stredoveke_dejiny

Výběrový přehled edic k českým středověkým dějinám

CDB - Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae

díl editor rok vydání období obsah poznámka
I G. Friedrich 1904-1907 805-1197 Listiny doby knížecí
II G. Friedrich 1912 1198-1230 Přemysl Otakar I. jako český král
III.1-4 G. Friedrich (1)
Z. Kristen (2)
G. Friedrich - Z. Kristen - J. Bistřický (3)
J. Bistřický (4)
1943, 1962, 2000, 2002 1231-1240
(1-2, zlom 1238)
Václav I. Doplňky a rejstříky (3, 4) připravil Jan Bistřický.
IV.1-2 J. Šebánek - S. Dušková 1962, 1965 1241-1253 Václav I. Ve druhém sešitě rejstříky.
V.1-4 J. Šebánek - S. Dušková (1-3)
S. Dušková - V. Vašků (4)
1974, 1981, 1982, 1993 1253-1266 (1)
1267-1278 (2)
Přemysl Otakar II.
VI.1-2 Z. Sviták, H. Krmíčková, J. Krejčíková, J. Nechutová 2006 (VI.1) 1278-83 I. interregnum Připravuje se 2. sešit (rejstříky).
VII.1-6 D. Havel, K. Maráz 1283-1289 (1)
1290-1297 (2)
1297-1306 (3)
Václav II., Václav III. Připravuje se.
VIII K. Maráz 1306-1310 II. interregnum Připravuje se.
IX-X D. Havel, R. Psík Formulářové sbírky Připravuje se.

Literatura

Maráz, K.: Codex diplomaticus et epistolaris regni Bohemiae. Připomenutí historie a současný stav. Slovenská archivistika 42, 2007, č. 2, s. 78-92.

RBM - Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae et Moraviae

díl editor rok vydání období obsah
I K. J. Erben 1855 600 - 1253 Sbírka listinných výtahů, připravená z listinného materiálu F. Palackého, z diplomatáře Bočkova, ze sbírek rakouských a bavorských i z vlastního archivního průzkumu. 1358 rukopisných a tištěných listin.
II J. Emler 1882 1253-1310
III J. Emler 1890 1311-1333
IV J. Emler 1892 1333-1346
V.1-5 J. Spěváček (1-2),
J. Zachová (3-4),
společně (5)
1958,
1960,
2000,
2004,
2005
1346-1355
VI.1-3, index B. Mendl (1-2)
B. Mendl - M. Linhartová (3),
E. Mendlová (index)
1928,
1929,
1954, 1979
1355-1358
VII.1-5 B. Mendl - M. Linhartová (1-3),
M. Linhartová - B. Mendl (4-5)
1954,
1955,
1958,
1961,
1963
1358-1363

RBMV - Regesta Bohemiae et Moraviae aetatis Venceslai IV. (1378 dec.-1419 aug. 16.)

díl editor rok vydání obsah
I.1-7 V. Jenšovská 1967-1982 1378-1400 Fontes Archivi capituli metropolitanai ecclesiae Pragensis regesty listin z archivu kapituly pražské (7 fasc., bez rejstř.)
II V. Vavřínek 1969 Fontes Archivi capituli ecclesiae Wissegradensis
III B. Kopičková 1977 Fontes Archivi publici Trebonensis
IV B. Kopičková 1989 Fontes Archivi publici Olomucensis et Opaviensis
V.I.1-2 K. Beránek,
V. Beránková
2006, 2007 1378-1419 Fontes Archivi nationalis Pars I Litterae monasteriorum
VII P. Krafl 2010 Fontes Archivi terrae Brunnae

MVB - Monumenta Vaticana res gestas Bohemicas illustrantia

díl editor rok vydání období papež poznámka
tomus prodromus Z. Hledíková 2003 1305-1342 Kliment V., Jan XXII., Benedikt XII.
I L. Klicman 1903 1342-1352 Kliment VI.
II J. B. Novák 1907 1352-1362 Inocenc VI.
III.1,2 B. Jenšovský 1944 1362-1370 Urban V. Vydán anonymně; rejstříky vyd. 1954 V. Jenšovská.
IV.1,2 K. Stloukal 1949, 1954 1370-1378 Řehoř XI.
V.1,2 K. Krofta 1903, 1905 1378-1404 Urban VI., Bonifác IX. (1) 1378-1396, (2) 1397-1404.
VI J. Eršil 1980 1404-1417 Vyšlo pod názvem Acta summorum pontificum res gestas Bohemicas aevi praehussitici et hussitici illustrantia.
(1) Inocenc VII., Řehoř XII., Alexander V., Jan XXIII.
(2) Jan XXIII., Kostnický koncil, Kliment VII., Benedikt XIII. (poslední dva papežové - Avignon 1378-1417)
VII.1-3 J. Eršil (1) 1996
(2) 1998
(3) 2001
1417-1422
1423-1431
indices
Martin V.
VIII 1431-1447 Evžen IV. V přípravě.
IX 1447-1455 Mikuláš V. V přípravě.

Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae

díl editor rok vydání období
1 A. Boček 1836 396-1199
2 A. Boček 1839 1200-1240
3 A. Boček 1841 1241-1267
4 A. Boček 1845 1268-1293
5 1294-1306
6 P. Chlumecký -
J. Chytil
1854 1307-1333
7 P. Chlumecký -
J. Chytil
1858 1334-1349
8 V. Brandl 1874 1350-1355
9 V. Brandl 1875 1356-1366
10 V. Brandl 1878 1367-1375
11 V. Brandl 1885 1376-1390
12 V. Brandl 1890 1391-1399
13 V. Brandl 1897 1400-1407
14 B. Bretholz 1903 1408-1411
15 B. Bretholz 1903 doplňky 1207-1408

Literatura

Šebánek, J.: Moderní padělky v moravském diplomatáři Bočkově do r. 1306. ČMM 60, 1936, s. 27-28 a 455-499.

Šebánek, J. - Dušková, S.: Kritický komentář k moravskému diplomatáři. Zpracování látky z III. svazku Bočkova moravského kodexu. Praha 1952. XXV + 410 s.

CIM - Codex iuris municipalis regni Bohemiae

díl editor rok vydání obsah
I J. Čelakovský 1886 Privilegia měst pražských (1174-1850).
II J. Čelakovský 1895 Privilegia královských měst venkovských v Království českém z let 1225 až 1419.
III J. Čelakovský, G. Friedrich 1948 Privilegia královských měst venkovských v Království českém z let 1420 až 1526.
IV.1 A. Haas 1954-1960 Privilegia nekrálovských měst českých z let 1232-1452.
Pozn. Regesta pro dobu po r. 1526 vydána časopisecky částečně pro býv. kraje Středočeský, Jihočeský a Východočeský

Desky dvorské

kniha časový rozsah editor rok vydání poznámka
1. půhonná 1383-1407 G. Friedrich 1929
2. půhonná 1407-1503 G. Friedrich 1944
1. provolací 1380-1394 G. Friedrich 1921 AČ 31
2. provolací 1395-1410 G. Friedrich 1935 AČ 35
3. provolací 1410-1448 G. Friedrich 1941 AČ 36

LC - Libri confirmationum ad beneficia ecclesiastica Pragensem per archidioecesim

díl editor rok vydání období
I.1,2 Tingl (1) 1867
(2) 1874
(1) 1354-1362
(2) 1363-1369
II Tingl 1868 1369-1373
III, IV Emler 1879 1373-1390
V Tingl 1865 1390-1399
VI Emler 1883 1399-1410
VII Emler 1886 1410-1419
VIII, IX, X Emler 1889 1421-1436

LE - Libri erectionum archidiocesis Pragensis saeculo XIV et XV

díl editor rok vydání období
I Borový 1875 1358-1376
II Borový 1878 1375-1388
III Borový 1879 1385-1390
IV Borový 1883 1390-1397
V Borový 1889 1398-1407
VI.1,2 Podlaha 1917, 1927 1397-1405
VII Pelikán (připraveno 1942)
(z jeho pozůstalosti vydala Pátková)
2002 zejm. 1405-1408

FRB - Fontes Rerum Bohemicarum

díl kdo rok vydání obsah poznámka
1. lat.: Emler
stsl.: Perwolf, Kolář
stč.: Jireček
1871-1873 Hagiografické spisy, legendy i životopis Jana z Jenštejna, Jana Milíče z Kroměříže, Arnošta z Pardubic
2. Emler
Tomek
Truhlář
1874-1875 Kosmas, všichni pokračovatelé, drobné letopisy, hradištsko-opatovické anály; Vincencius a Jarloch, obě žďárské kroniky
3. Jireček
Emler
1878-1882 Dalimil, Letopis Jindřicha Heimburského, Vita Caroli, řeči při pohřbu Karla IV., Neplach, Marignola od třetího dílu vč. překlady nejsou paralelně - samostatná řada českých překladů
4. Emler 1882-1884 Zbraslavská kronika + tzv. výpisy z různých kronik, František Pražský, Beneš Krabice z Weitmile
5. Emler (lat.)
Jireček (stč.)
Goll (stč.)
1893 Přibík Pulkava z Radenína (lat. i stč.); Vavřinec z Březové + výtah, Píseň o vítězství u Domažlic, Kronika univerzity Pražské, Kronika Bartoška z Drahonic, přídavek
6. 1910 (1895nn.?) připraveny letopisy a drobnější kroniky doby husitské, E. S. Picolomini skartován jako nevyhovující - nová edice již nevyšla
nový 6. Šimák Kronika Bartoše písaře
7. nedokončen - Emler připravil St. letopisy
8. Novotný 1923-32 Petr z Mladoňovic, prameny ke kostnickému koncilu, Hus, Jeroným Pražský
10. Glücklich 1914 nn. V. Budovec z Budova + Karel Zikmundův nedokončeno

Literatura

Kristen, Zdeněk: Za odkazem Františka Palackého. In: Tři studie z doby nesvobody. Praha 1948.

FRB, s. n. - Fontes Rerum Bohemicarum series nova

díl editor rok vydání obsah poznámka
1 Zachová 1997 Kronika Františka Pražského Každé dílo v samostatném svazku.
2 Černá, Čornej, Klosová 2003 Staré letopisy české. Texty nejstarší vrstvy

FRRB - Fontes rerum Regni Bohemiae

díl editor rok vydání obsah poznámka
1 Martínková, Hadravová, Matl 1998 Enea Silvio Historia Bohemica = Historie česká úvod Šmahel

Staroslověnské legendy

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Vajs, Josef (uspořádal) 1929 Sborník staroslověnských literárních památek o sv. Václavu a sv. Ludmile
Chaloupecký, V. 1939 Prameny X. století legendy Kristiánovy o sv. Václavu a sv. Ludmile - Svatováclavský sborník II/2
1942 Na úsvitě křesťanství české překlady staroslověnských legend

Kristiánova legenda

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Emler 1873 FRB I
Pekař 1906 Die Wenzel- und Ludmilalegenden und die Echtheit Christians
Ludvíkovský 1978 Kristiánova legenda (zrcadlové vydání)

Vojtěšské legendy

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Emler FRB I
Krawasińewska, Jadwiga Monumenta polonia historica, 4. sv., seš. 1-2

Prokopské legendy

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Chaloupecký, V. 1953 Středověké legendy prokopské

Kosmova kronika

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Markvardt Freher Rerum Bohemicarum antiqui scriptores necelá
1607 samostatně celá
Emler 1874-1875 FRB II. též všichni pokračovatelé a drobné letopisy, hradištsko-opatovické anály; Vincencius a Jarloch, obě žďárské kroniky
Köpke MGH SS IX. také pokračovatelé
Bretholz 1923 MGH SS series nova II Die Chronik der Böhmen des Cosmas von Prag
Hrdina 1929 Melantrich
Hrdina 1947 Melantrich
Hrdina 1949 Melantrich
Hrdina 1950 Melantrich
Hrdina, K.
Bláhová, M.
1972 samostatně - český překlad Svoboda
Hrdina, K.
Bláhová, M.
1975 Svoboda
Hrdina, K.
Bláhová, M.
2004 Bratislava, Nestor
Hrdina, K.
Bláhová, M.
2005 Praha - Litomyšl, Paseka
úvod Dušan Třeštík, komentáře Petr Kopal
Wojciechowska 2006 polský překlad Wrocław, Ossolineum, 2. vyd. v polštině (1. vyd. 1968)

Druhé pokračování Kosmovo

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Dobner MBH podle G 5
Pelcl
Dobrovský
SRB podle G 5
Emler 1874-1875 FRB II.
Köpke MGH SS IX.
Hrdina, K.
Bláhová, M.
Tomek, V. V.
1974 Pokračovatelé Kosmovi

Hradišťsko-opatovické anály

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Emler 1874-1875 FRB II.
Wattenbach, W. 1881 MGH SS XVII lepší edice

Žďárská kronika Jindřicha Řezbáře

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Emler 1874-1875 FRB II. překlad W. W. Tomek
Pohanka,
Zemek
1964 překlad Mertlík; úvod Ludvíkovský

Zbraslavská kronika

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Emler 1882-1884 FRB IV
Heřmanský 1952 samostatně v rámci ediční řady Odkaz minulosti české český překlad
Heřmanský, Bláhová 1970 samostatně - nakladatelství Svoboda český překlad

Dalimilova kronika

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Pavel Ješín z Bezdězí počátek 17. stol. Po Bílé hoře na indexu.
Hanka samostatně - Staročeská kronika tak řečeného Dalimila
Emler - Jireček 1878-1882 FRB III Staročeský text a německý překlad.
Havránek - Daňhelka - Kristen 1957, 1958 samostatně - Nejstarší rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila
Krčmová - Vrbová - Bláhová, M. 1977 samostatně - Kronika tak řečeného Dalimila Novočeský překlad.
Daňhelka - Hádek - Havránek - Kvítková (1-2), Bláhová (3) 1988 (1-2), 1995 (3) Staročeská kronika tak řečeného Dalimila. Ve třetím svazku rejstříky a komentář.
2005 Dalimilova kronika. Pařížský zlomek latinského překladu Faksimile pařížského zlomku latinského překladu.

Relace Petra z Mladoňovic

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Höfler, K. špatná
Palacký, F.
Novotný, V.
Flajšhans novočeský překlad
Heřmanský novočeský překlad

Husitská kronika Vavřince z Březové

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Ludewig, J. P. 1724 Reliquiae manuscriptorum - 6. sv. zlomek asi podle kodaňského rukopisu
Höfler, K. 1856 FRA úplný text latinského dochovaného znění kroniky
Goll 1893 FRB latinský text i staročeský překlad
Dolenský 1940 samostatně podle Gollova vydání
Heřmanský
Bláhová
1973 (?) samostatně novočeský překlad

Kronika velmi pěkná o Janu Žižkovi, družiníku krále Václava IV.

editor rok vydání v rámci čeho poznámka
Erben, K. J. 1868
Goll 1878 podle nově nalezeného rukopisu
Loskot před 1. sv. válkou
Novotný, V. mezi válkami
Bartoš, F. M. mezi válkami dvakrát
Svejkovský, Fr.
Fiedlerová, A.

Nekrologia - edice a literatura

nekrologium z doby editor rok vydání v rámci čeho poznámka
břevnovské 12. stol. (konec) Truhlář, J. 1899 Věstník české akademie
roudnické 14.-16. stol. Štědrý, Fr. 1900 Sborník historického kroužku vlasti
Chaloupecký 1907 Časopis společnosti přátel starožitností 15
řádu maltézských rytířů Menšík, F. 1883 Sborník historický 1 dochovalo se torzo
českobratrské 1467-1606 Fiedler 1863 FRA SS V.
Čelakovský 1843 ČČM
z Krumlova Emler 1881 VKČSN „2 nekrologia krumlovská“
Höfler Geschichtsschreiber der Hussitischen Bewegnung in Böhmen
ze Zlaté Koruny 15. stol. Emler 1888 VKČSN „Nekrologium zlatokorunské“
kláštera sv. Anny v Praze 13. stol.-1660 Emler 1878 Sitzungsberichte „O nekrologiu kláštera sv. Anny v Praze“
ostrovské 13.-14. stol. Patera 1878 ČČM Píseň staročeská
Emler 1878 Sitzungsberichte „Ein Nekrologium des ehemaligen Kloster Ostrov“
kláštera bratří kajících v Nových Benátkách Emler 1880 Sitzungsberichte
doksanské Emler 1884 VKČSN „Nekrologium Doksanense“
vyšebrodské Milauer
hradištské Dobner 1784
opatovické Dobner
strahovské Bakmund, M.
z Jablonného Neuwirth
olomoucké Dudík
Plaček
třeboňské Loserth

Archiv český

převzato z: http://cms.flu.cas.cz/old/ac.htm

Archiv český čili staré písemné památky české i moravské. Z archivův domácích i cizích sebral a vydal František Palacký

Díl I., Praha 1840
Psaní česká císaře Sigmunda od roku 1414 do 1437
Král Václav a jednota panská od roku 1394 do 1404
Psaní pana Viléma z Pernšteina od roku 1520
Staré zápisy rodu Šternberského od roku 1386 do 1432
Seznání svědkův od roku 1453 do 1456
Zápisy Pražské obecní od roku 1406 do 1429
Dopisy Zvíkovské od roku 1458 do 1477
Sněmovní věci české od roku 1440 do 1446
Zápisy knížat Minsterberských v Olešnici od roku 1454 do 1489
Dopisy Bavorské od roku 1440 do 1512
Zápisy ve věcech selských od roku 1389 do 1499
Dopisy Táborské od roku 1441 do 1447
Výpisy ze starých desk dvorských království českého od roku 1384 do 1456
Nálezy král. soudu dvorského od roku 1454 do 1465
Kniha starého pána z Rosenberka
Králové Jiří a Matiáš v Moravě roku 1470
Registra zápisův královských i obecných roku 1453 a 1454 sepsaná

Díl II., Praha 1842
Dopisy pana Alše Holického ze Šternberka od roku 1436 do 1451
Výpisy ze starých desk zemských od roku 1391 do 1456
Řád práva zemského, latině i česky
Psaní pana Viléma z Pernšteina od roku 1520 a 1521
Registra zápisův královských i obecných roku 1454
Sněmovní věci české od roku 1446 do 1452
Nejstarší zápisy Hradecké od 1384 do 1404
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království Českého (1287-1437)
Zápisy Kozelské ve Slezsku od roku 1480 do 1571
Dopisy pana Kašpara Šlika z Holíče, nejvyššího kancléře říše německé, od roku 1445 do 1448
Dopisy pana Prokopa z Rabšteina od roku 1444 do 1448
Pana Ondřeje z Dubé přípis králi Václavu IV. a výklad na právo zemské české
Psaní o záští mezi Jindřichem z Dubé a na Humpolci a Petrem Malovcem z Pacova roku 1413

Díl III., Praha 1844
Rozličné dopisy pana Oldřicha z Rosenberka od roku 1420 do 1453
Majestas Carolina latině a česky
Akta veřejná i sněmovní v Čechách i v Moravě od roku 1414 do 1428
Zápisy rozličných osob od roku 1398 do 1428
Psaní rozličných osob od roku 1396 do 1440
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království českého (1321-1456)
Dopisy rodu Švamberského z XV. století
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1432 do 1439
Výtahy z listin rozličných od roku 1371 do 1471

Díl IV., Praha 1846
Dopisy rodu Hradeckého od roku 1441 do 1451
Některé zápisy kláštera Chotěšovského od roku 1272 do 1597
Pře Racka Kocovského s Budějovskými od roku 1472 do 1484
Akta mezi králem Jiřím a jednotou panskou v Čechách od roku 1463 do 1468
Příklady listův holdovních z XV. století
Zápisy panství Pardubského od roku 1357 do 1536
Dopisy Domažlické od roku 1450 do 1509
Zápisy Domažlické od roku 1404 do 1526
Zápisy města Horaždějovic (1417-1503)
Nálezy soudu komorního v království Českém od roku 1471 do 1479
Zápisy české v Uhřích od roku 1445 do 1490
Zápisy Pražské obecní od roku 1401 do 1430
Dopisy pánů z Kolovrat od roku 1446 do 1450
Dopisy a zápisy pánů z Lobkovic od roku 1433 do 1458
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1453 do 1490
Výpisky právní a soudní ze starých desk zemských království českého (1389-1456)

Díl V., Praha 1862
Zřízení zemské království českého za krále Vladislava roku 1500 vydané
Dopisy pana Jiřího z Poděbrad roku 1445-1457
Psaní Jiřího krále českého
Psaní rozličných osob z roku 1471-1475
Akta veřejná i sněmovní v království českém od roku 1466 do 1500
Výpisy ze starých desk zemských od roku 1471 do 1500

Díl VI., Praha 1872
Paběrky písemností rozličných z roku 1401 do 1420
Psaní Uherského krále Matiáše Korvína v létech 1469 do 1487 do Čech českým jazykem vydaná
Psaní Vladislava II. krále českého (1471-1483)
Psaní Hilaria Litoměřického, co administratora pražského arcibiskupství, z roku 1457 ku katolíkům českým, aby krále Jiřího nebyli poslušni
Psaní rozličných osob z roku 1471-1490
Akta veřejná i sněmovní v Čechách od roku 1500 do 1509
Paběrky písemností všelikých z let 1421-1438
Zápisy všeliké o věcech soukromých od roku 1404 do 1439
Diplomatář pana Viléma z Pernšteina (1304-1519)
Zápisy o věcech Šlikovských z roku 1480 do 1497
Výpisy z českých register královských roku 1498 do 1502

Archiv Český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává Kommisse k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Redaktor: Josef Kalousek

Díl VII., Praha 1887
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1508-1520, vyd. František Dvorský
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1450 do 1470, vyd. Antonín Rezek
Dopisy úřadu podkomořského Budějovským z let 1412-1526, vyd. Karel Köpl
Denník českého poselstva ku králi francouzskému roku 1464, vyd. Josef Kalousek
Registra soudu komorního (1472-1482), vyd. Jaromír Čelakovský
Zlomek register zápisů markrabství moravského z roku 1459, vyd. Josef Emler
Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny pražské (1391-1477), vyd. Josef Emler

Díl VIII., Praha 1888
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1470 do 1475, vyd. Antonín Rezek
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1520-1526, vyd. František Dvorský
Poselství krále Jiřího do Říma k papeži roku 1462, vyd. Adolf Patera
Výpisy z register kanceláře hrabat Kladských od r. 1472-1491, vyd. Jaromír Čelakovský
Registra soudu komorního (1482-1487), vyd. Jaromír Čelakovský
Výpisy z českých původních listin c. k. veřejné knihovny pražské (1477-1526), vyd. Josef Emler

Díl IX., Praha 1889
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z r. 1526, vyd. František Dvorský
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1475 do 1478, vyd. Antonín Rezek
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1388-1484, vyd. František Tischer
Dodatky k výpisům z register kanceláře hrabat Kladských od r. 1493-1497, vyd. Jaromír Čelakovský
Listiny kláštera Žďárského z let 1409-1529, vyd. Vincenc Brandl
Registra soudu komorního (1487-1491)

Díl X., Praha 1890
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1478-1506, vyd. Antonín Rezek
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1526-1528, vyd. František Dvorský
Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527 (1412-1514), vyd. František Kameníček
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1482-1508, vyd. František Tischer
Registra soudu komorního (1491-1500), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XI., Praha 1892
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1530-1532, vyd. František Dvorský
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1507-1519, vyd. Antonín Rezek
Listy paní Perchty Lichtenšteinské z Rožemberka, vyd. August Sedláček
Jednání sněmovní a veřejná v markrabství Moravském od počátku 15. století až do přijetí krále Ferdinanda I. za markrabí Moravského roku 1527 (1515-1527), vyd. František Kameníček
Listiny Jindřicho-Hradecké z let 1509-1529 a dodavky z let 1407-1506, vyd. František Tischer
Registra soudu komorního (1500-1501), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XII., Praha 1893
Dopisy rodů Hradeckého a Rosenberského od roku 1519 do 1526, vyd. Antonín Rezek
Dopisy pana Zdeňka Lva z Rožmitála z let 1532-1535, vyd. František Dvorský
Dopisy nejvyšších hejtmanů krále a království českého z let 1529-1531, vyd. Antonín Rezek
Registra ortelů horního soudu v Hoře Kutné z let 1511-1514, vyd. Josef Braniš
Registra soudu komorního (1501-1503), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XIII., Praha 1894
Registra soudu komorního (1503-1511), vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XIV., Praha 1895
Dodavek ke sbírce dopisův rodu Rosenberského do roku 1526, vyd. Josef Kalousek
Dopisy kněží Šimona z Habru a Jana faráře Německo-Brodského o rozdílech ve víře z let 1528-1529, vyd. František Dvorský
Popis odcizených statků duchovenstva postoupených komoře královské roku 1454, vyd. V. V. Tomek
Listiny klášterů Sedleckého a Skalického z let 1357-1541, vyd. Josef Kalousek
Artikule cechů Pražských z 15. stol. (1425-1493), vyd. V. V. Tomek
Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislavském chované a Čech a Moravy se týkající (1348-1414), vyd. Josef Emler

Díl XV., Praha 1896
Dopisy rodu Švamberského z let 1449-1526, vyd. Antonín Rezek, František Mareš a Josef Kalousek
Listiny archivu někdy Olešnického, nyní ve státním archivu Vratislavském chované a Čech a Moravy se týkající (1415-1525), vyd. Josef Emler
Listiny Zvíkovské a Orlické z let 1357-1549, vyd. Josef Kalousek
Trutnovské desky manské z let 1455-1539, vyd. V. J. Nováček
Výpisy z knih vinničných z let 1358-1461, vyd. V. J. Nováček

Díl XVI., Praha 1897
Dopisy pana Viléma z Pernšteina z let 1480-1521, vyd. František Dvorský
Listinář pana Viléma z Pernšteina z let 1304-1501, vyd. František Dvorský

Díl XVII., Praha 1899
Dodatek k dopisům Viléma z Pernšteina z let 1496-1511, vyd. František Dvorský
Dodatek k listináři pana Viléma z Pernšteina z let 1472-1518, vyd. František Dvorský
Listinář pana Viléma z Pernšteina z let 1501-1521, vyd. František Dvorský
Urbář panství Hlubockého založený r. 1490, vyd. František Dvorský
Urbář panství Pardubického a Kunětickohorského založený po roce 1494, vyd. František Dvorský
Registra rybničná na panství Kunětickohorském, Pardubickém a Novobydžovském z let 1494-1520, vyd. František Dvorský
Z register zápisův o prodeji statků na panství Kunětickém a Pardubském od roku 1508, vyd. František Dvorský

Díl XVIII., Praha 1900
Registra krále Vladislava II. z let 1498-1502, vyd. Josef Teige
Listiny kláštera Starocelského o držebnostech jeho v Čechách 1272-1545, vyd. Theodor Antl
Listiny Brozanské z let 1482-1515, vyd. Hynek Kollmann
Výpisy z knih vinničných z let 1461-1583, vyd. V. J. Nováček
Listy do Kouřimě zaslané z let 1422-1513, vyd. Václav Schulz

Díl XIX., Praha 1901
Registra soudu komorního (1488-1494, 1502-1519), vyd. Jaromír Čelakovský
Knížky nálezů soudu zemského a komorního z první polovice XIV. století, vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XX., Praha 1902
Dopisy pánův Jana a Vojtěcha z Pernšteina z let 1509-1548, vyd. František Dvorský
Listiny pánův Jana a Vojtěcha z Pernšteina 1491-1548, vyd. František Dvorský
Tři vášnivé projevy z války za krále Jiřího z let 1467, 1468 a 1469, vyd. František Dvorský

Díl XXI., Praha 1903
Listy do Kouřimě zaslané z let 1513-1525, vyd. Václav Schulz
Listy do Budějovic zaslané z let 1405-1526, vyd. Václav Schulz
Druhý dodavek k dopisům rodu Rosenberského z let 1409-1528, vyd. Hynek Gross a Theodor Antl
Mikuláše Slepičky z Nažic závěť a její vykonání (1512), vyd. Hynek Gross
Mikuláše Petrlíka ze Stradova nadání, závěť a její vykonání z let 1508-1525, vyd. Hynek Gross
Rybničná registra panství Krumlovského 1450-1464, 1518, 1524, vyd. Hynek Gross

Díl XXII., Praha 1905
Řády selské a instrukce hospodářské 1350-1626, vyd. Josef Kalousek

Díl XXIII., Praha 1906
Řády selské a instrukce hospodářské 1627-1698, vyd. Josef Kalousek

Díl XXIV., Praha 1908
Řády selské a instrukce hospodářské 1698-1780, vyd. Josef Kalousek

Díl XXV., Praha 1910
Řády selské a instrukce hospodářské 1781-1850, vyd. Josef Kalousek

Díl XXVI., Praha 1909
Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (A-K), vyd. Josef Teige

Díl XXVII., Praha 1904
Dopisy Karla st. z Žerotína z let 1591-1610


Archiv český čili staré písemné památky české i moravské, sebrané z archivů domácích i cizích. Nákladem domestikálního fondu Království českého vydává komise k tomu zřízená při Královské české společnosti náuk. Redaktor: Gustav Friedrich

Díl XXVIII., Praha 1912
Zprávy o statcích a přech venkovských z archivu města Prahy (L-Z), vyd. Josef Teige

Díl XXIX., Praha 1913
Dodavek k řádům selským a instrukcím hospodářským 1388-1779, vyd. Josef Kalousek

Díl XXX., Praha 1913
Registra vejpovědní mezní úřadu nejvyššího purkrabství Pražského z let 1508-1577, vyd. Václav Schulz

Díl XXXI., Praha 1921
První kniha provolací desk dvorských z let 1380-1394, vyd. Gustav Friedrich

Díl XXXII., Praha 1915
Registra soudu komorního z let 1519-1524, vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XXXIII., Praha 1918
Registra soudu komorního z let 1524-1526, vyd. Jaromír Čelakovský

Díl XXXV., Praha 1935
Druhá kniha provolací desk dvorských z let 1395-1410, vyd. Gustav Friedrich

Díl XXXVI., Praha 1941
Třetí kniha provolací desk dvorských z let 1411-1448, vyd. Gustav Friedrich

Díl XXXVII./1.-3., Praha 1941-1944
Čtvrtá kniha provolací desk dvorských z let 1453-1480, vyd. Gustav Friedrich


Archiv český čili staré písemné památky české i moravské sebrané z archivů domácích i cizích. Vydává Centrum medievistických studií v nakladatelství Filosofia

Díl XXXVIII., Praha 2000
Popravčí a psanecké zápisy jihlavské, vyd. František Hoffman


vyberovy_prehled_edic_ceske_stredoveke_dejiny.txt · Poslední úprava: 2015/05/03 21:49 autor: Jindřich Marek