Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nauka_o_pramenech_literatura

Nauka o pramenech 1526-1800

Výběrový soupis literatury

Obecné

Josef Petráň, Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Robert Kvaček, Eduard Maur, Karel Novotný, Anna Skýbová, Otto Urban: Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech. Praha FF UK 1983 (skriptum)

Josef BARTOŠ: Úvod do metodiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999 (skriptum)

Josef MACEK: Historická sémantika. ČČH 89, 1991, s. 1 - 30.

Statut pramene

Cliffort GEERTZ: Zhuštěný popis: K interpretativní teorii kultury. In: C. G., Interpretace kultur. Praha, Sociologické nakladatelství 2000, s. 13 - 42.

Richard J. EVANS: Fakten und Fiktionen. Über die Grundlagen historischer Erkenntnis. Frankfurt/M. - New York 1998. 

Památky, ikonografické prameny

Oldřich J. BLAŽÍČEK - Jiří KROPÁČEK: Slovník pojmů z dějin umění. Názvosloví a tvarosloví architektury, sochařství, malby a užitého umění. Praha, Odeon 1991.

G. J. DLABACŽ: Allgemeines historisches Künstler-Lexikon für Böhmen I-III. Prag 1815.

U. THIEME - F. BECKER: Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler von der Antike bis zur Gegenwart I-XXXVII. Leipzig 1907 - 1950. Reprint 1990.

Prokop TOMAN: Nový slovník československých výtvarných umělců I-II. Praha 1949 - 1950.

Nová encyklopedie českého výtvarného umění I-II. Praha 1995.

Jakub PAVEL: Dějiny památkové péče v českých zemích. SAP 25, 1975.

Soupis památek historických a uměleckých v Království českém I-L. Praha 1897 - 1938.

Antonín PODLAHA: Posvátná místa Království českého I-VII. Praha 1907 - 1913.

Umělecké památky Čech I-IV. Praha, Academia 1977 -1982. Umělecké památky Moravy a Slezska I-II. Praha 1994 - 1999. Umělecké památky Prahy I - III. 1996 - 1999

Hans Wolfgang SINGER: Bildniskatalog I-XIII. Leipzig 1930 - 1936.

F. W. H. HOLLSTEIN: Dutsch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts ca 1450 - 1700, sv. 1-28. Amsterdam 1949 - 1984.

TENTÝŽ: German Engravings, Etchings and Woodcuts ca 1400 - 1700. Amsterdam od 1954 (31 sv.)

Michal WANNER - Josef HORA a kol. (edd.): Soupis vedut vzniklých do roku 1850. Sv. II/1 Státní oblastní archivy. Praha 1999.

Zdeněk HOJDA: Obraz a text na pražských vedutách 17.století. AUC-Phil. et Hist. 5/1996 (Z pomocných věd historických XIV), s. 85-92.

Anton PIGLER: Barockthemen. Eine Auswahl von Verzeichnissen zur Ikonographie des 17. und 18. Jahrhunderts I-II. Budapest 1956. 2.vyd. 1974.

Hannelore SACHS - Ernst BADSTÜBNER - Helga NEUMANN: Christliche Ikonographie in Stichworten. Leipzig 1973, 2.vyd. 1980.

James HALL: Slovník námětů a symbolů ve výtvarném umění. Praha 1991.

Jan ROYT - Hana ŠEDINOVÁ: Slovník symbolů. Kosmos, příroda a člověk v křesťanské ikonografii. Praha 1998.

Rainer WOHHLFEIL: Das Bild als Geschichtsquelle. HZ 243, 1986, s. 91-100.

Zdeněk HOJDA: Historická ikonografie - pomocná věda historická? AUC-Phil. et Hist. 1996/1 (Z pomocných věd historických XIII), s. 145-154.

Dějiny starší české literatury

Bohuslav BALBÍN: Bohemia docta. Vyd. K. R. Ungar, Pragae 1776-1778.

M. A. VOIGT - I. BORN - F. M. PELCL: Effigies virorum eruditorum atque artificum Bohemiae et Moraviae, I-IV, Pragae 1773 - 1782. / Abbildungen böhmischer und mährischer Gelehrten und Künstler, nebst kurzen Nachrichten von ihren Leben und Werken, I-IV, Prag 1773 - 1782.

Josef JUNGMANN: Historie literatury české. Praha 1849 (2.vyd.)

Josef JIREČEK: Rukověť české literatury I-II.Praha 1875 - 1876.

Jaroslav VLČEK: Dějiny české literatury I-II. Praha 1893. Další vyd. 1938, 1951

Jan JAKUBEC: Dějiny české literatury I-II. Praha 1911, 2.vyd. 1929-1934.

Arnošt KRAUS: Husitství v literatuře, zvláště německé I-III. Praha 1917 - 1924.

Dějiny české literatury I. Red. Josef Hrabák. Praha 1959.

Česká literatura od počátků k dnešku. Praha 1998, kap. 11-15, s. 103 - 177.

Lexikon české literatury I - III (A-Ř). Praha Academia 1985 - 2000.

Zdeněk TOBOLKA - F. HORÁK: Knihopis českých a slovenských tisků od doby nejstarší až do konce XVIII. století. Praha 1925 - 1967. Srv. též Dodatky a Konkordance.

Jiří KÁBRT: Počátky české bibliografie. Od nejstarších zpráv o knihách až do r. 1620. Praha 1961.

TÝŽ: Česká bibliografie v době temna. Od r. 1620 do 70.let 18.stol. Praha 1964.

Literatura humanismu a renesance

Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě I-V. vyd. J. Truhlář, K. Hrdina, J. Hejnic, J. Martínek. Praha 1966-1982.

Milan KOPECKÝ: Český humanismus. Praha 1988.

Eduard PETRŮ: Vzdálené hlasy (Výbor studií). Olomouc 1997.

Jaroslav KOLÁR: Návraty bez konce (Výbor studií). Brno 1999.

Literatura baroka

Josef VAŠICA: České literární baroko. Praha 1938. Přetisk Brno, Atlantis 1995.

Zdeněk KALISTA: České baroko. Praha 1941.

Josef VAŠICA: Účast Slezska na českém literárním baroku. In: Slezsko, český stát a česká kultura. Opava 1946, s. 124 n.

O barokní kultuře. Vyd. M. Kopecký. Brno 1968.

Václav ČERNÝ: Až do předsíně nebes. 14 studií o baroku našem i cizím. Vyd. J. Víšková, doslov A. Stich. Praha 1996.

Alexandr STICH: O české literatuře starší, zvláště barokní. ČL 44, 1996, s. 443-458.

Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. st. Praha 1994.

Miloš SLÁDEK (ed.): Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Jinočany 1995.

TÝŽ (ed.): Vítr jest život člověka aneb Život a smrt v české barokní próze. Jinočany 2000.

Marie-Elisabeth DUCREUX: Livres d'hommes et de femmes, livres pour les hommes et pour les femmes. Réflexions sur la littérature de dévotion en Bohęme au XVIIIe siecle. In: Husitství - Reformace - Renesance. Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela. Vyd. J. Pánek, M. Polívka, N. Rejchrtová, sv. 3, Praha 1995, s. 915 - 946.

James NAUGHTON: Kontinuita spisovné češtiny v próze 18.stol. In: Studia Comeniana et Historica 25, 1995, seš. 53, s. 40 - 54.

Poezie a próza duchovní i světská

Helena BUSINSKÁ (ed.): Renesanční poezie. Praha 1975.

Antonín ŠKARKA: Das dichterische Werk des Adam Michna von Otradovic. München 1968. Básnické dílo Adama Michny z Otradovic. Praha 1975.

TÝŽ: Fridrich Bridel nový a neznámý. Praha 1969.

TÝŽ: Kapitoly z české hymnologie. In: A.Š., Půl tisíciletí českého písemnictví. Vyd. J. Lehár. Praha, Odeon 1986, s. 190 - 302.

Zdeňka TICHÁ (vyd.): Smutní kavaleři o lásce. Praha 1968. (sborníček Anny Vitanovské z Vlčkovic a Discursus Lypirona).

TÁŽ (Vyd.): Růže, kterouž smrt zavřela. Praha 1970 (výbor z barokní poezie)

TÁŽ: Česká poezie 17. a 18.st. Praha 1974.

TÁŽ: Adam Václav Michna z Otradovic. Praha, Melantrich 1976.

TÁŽ (vyd.): Satira na čtyři stavy. Praha 1958. (anonymní skladba z přelomu 17.-18.st.)

Jan MALURA - Pavel KOSEK (edd.): Jan Josef Božan, Sláviček rájský. Brno - Ostrava 1999.

Mirek ČEJKA (ed.): Adam Michna z Otradovic, Básnické dílo. Texty písní 1647 - 1661. Praha 1999.

Milan KOPECKÝ (vyd.): Básnické dílo Bedřicha Bridela. Praha, Torst 1994.

TÝŽ: Poznámky k vývoji české historické beletrie předobrozenské. SPFFBU, D 14, 1967, s. 50-66

TÝŽ (vyd.): Valentin Bernard Jestřábský, Vidění rozličné sedláka sprostného. Uherský Brod 1973.

Jaroslav KOLÁR: K typologii české historické prózy období humanismu.FHB 11,1987,s.345-363

Čeněk ZÍBRT: Různice měšťana a sedláka o předek jednoho každého povolání. Lumír 1896 (s edicí „hádání“ od Kristiána Gottfrieda Hirschmentzela (1638-1703), velehradského cisterciáka)

Dějepisectví, paměti

František PALACKÝ: Ocenění starých českých dějepisců. In: Dílo F. P. Vyd. J. Charvát, Praha 1941

Josef ŠUSTA: Dějepisectví. Praha 1933.

František KUTNAR: Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví. Praha 1973, 1997.

Zdeněk BENEŠ: Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha, Karolinum 1993.

Jaroslav KOLÁR (vyd.): Václav Hájek z Libočan, Kronika česká (úvod: Hájkova kronika a česká kultura). Praha 1981.

TÝŽ (vyd.): Marek Bydžovský z Florentina, Svět za tří českých králů (s.243-53), Praha 1987.

Srv. týž: Český kronikář Marek Bydžovský z Florentina. Strahovská knihovna 12-13, 1977, s.17-56.

TÝŽ: „Pamětná knížka“ Jana Rakovnického z let 1575-1605 a české paměti 16.-17.st. LF 90, 1967, s. 394-403.

J. V. ŠIMÁK: Prameny a pomůcky Hájkovy. Sborník prací historických k 60. narozeninám J. Golla. Praha 1906, s. 195-213.

Josef JANÁČEK (vyd.): Sixt z Ottersdorfu, O pokoření stavu městského léta 1547. Praha 1950 (výb.)

Kamil KROFTA: O bratrském dějepisectví. Praha 1946.

Milan KOPECKÝ: Daniel Adam z Veleslavína. Praha 1962.

Josef TEIGE (vyd.): Daniel Adam z Veleslavína, Kalendář historický. Praha 1920 (výběr)

Mirjam BOHATCOVÁ - Josef HEJNIC: O vydavatelské činnosti Veleslavínské tiskárny 1578-1620. FHB 9, 1985, s. 291-388.

Naďa ŠTĚPINOVÁ - Dana VEIGENDOVÁ: První české historické kalendáře. AUC Phil.-Hist. 5/1982, s. 25-38.

Zdeněk BENEŠ: Kroniky dvě o založení země české a jejich místo v dějinách české historiografie. AUC Phil.-Hist. 2/1984, s. 41-86.

Jaroslav PÁNEK (vyd.): Václav Březan, Životy posledních Rožmberků (s. 622-677). Pha 1985.

Karel KREJČÍ: Bartoloměj Paprocký z Hlohol. Praha 1948.

Eduard PETRŮ (vyd.): Bartoloměj Paprocký z Hlohol, O válce turecké a jiné příběhy. Výbor z Diadochu (úvod). Praha 1982.

Julius GLÜCKLICH: O historických dílech Václava Budovce z Budova z let 1608 - 1610. Praha 1911

Emil PRAŽÁK (vyd.): Mikuláš Dačický z Heslova, Prostopravda - Paměti. Praha 1955.

Josef JANÁČEK (vyd.): Mikuláš Dačický z Heslova: Paměti. Praha 1996.

TÝŽ (vyd.): Pavel Skála ze Zhoře, Historie české. Od defenestrace k Bílé hoře (s. 5-22). Pha 1954

Bohumil RYBA (vyd.): Pavel Stránský, O státě českém (připojen Okřik na nedbalého Čecha učiněný). Praha 1953 (3.vyd.)

Antonín PODLAHA: Václava F. Kocmánka spisování historická. Sborník historického kroužku „Vlast“ 1898-1899.

Josef POLIŠENSKÝ (vyd.): Kniha bolesti a smutku. Výbor z moravských kronik 17.st. Praha 1948.

TÝŽ: České dějepisectví předbělohorského období a pražská akademie. AUC-HUCP 4, sv. 2, 1963, s. 115-137.

TÝŽ: Komenský a české dějepisectví bělohorského období. Archiv pro bádání o životě a díle JAK (Acta Comeniana) 22, 1963, s. 61-81.

TÝŽ: Historie o válce české (úvod). Praha 1964.

Z. TICHÁ (vyd.): Kroniky válečných dob. Praha 1975.

František X. HALAS: Čeští měšťanští dějepisci třicetileté války. ČmorM 48, 1979, s. 137-162

Josef HENDRICH (vyd.): Jan Amos Komenský, Stručná historie církve slovanské. Praha 1941.

Harald TERSCH: Österreichische Selbstzeugnisse des SpätMAs und der Früher Neuzeit (1400-1650). Wien 1997.

Winfried SCHULZE (Ed.): Ego-Dokumente. Annäherung an den Menschen in der Geschichte. Berlin 1996.

B. v. KRUSENSTJERN: Selbstzeugnisse der Zeit des Dreiigjährigen Krieges. Berlin 1997.

Petr MAŤA: Nejstarší české a moravské deníky. FHB 18, 1997, s. 99 - 120.

Marie KOLDINSKÁ - Petr MAŤA (edd.): Deník rudolfinského dvořana. Adam mladší z Valdštejna 1602 - 1633. Praha 1997.

František ROUBÍK: Přehled vývoje vlastivědného popisu Čech. Praha 1940. S. 9-71

Josef HOBZEK: České dějepisectví doby barokní a osvícenské. Praha 1941

Anna CORETH: Oesterreichische Geschichtsschreibung in der Barockzeit (1620-1740) Wien 1950

Jan P. KUČERA - Jiří RAK: Bohuslav Balbín a jeho místo v české kultuře. Praha 1983.

Bohuslav Balbín a kultura jeho doby v Čechách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví. Vyd. Zuzana Pokorná a Martin Svatoš. Praha 1992.

Josef PELIKÁN: Balbínovy pomůcky a prameny. Praha 1936

Kamil KROFTA: O Balbínovi dějepisci. Praha 1938.

Helena BUSINSKÁ (vyd.): Bohuslav Balbín, Krásy a bohatství české země. Praha 1986

Jan MORÁVEK: Schmidl, Balbín a Ware. Příspěvek k jesuitské historiografii v Čechách. ČČH 19, 1913, s. 57-70, 193-204, 290-300.

Jiří MIKULEC: Vestigium Bohemiae piae Albrechta Chanovského - krajina zázraků z časů pobělohorské rekatolizace. In: Husitství - reformace - renesance II, Praha 1994, s. 767-779.

Emanuel VLASÁK: Jezuitský historik kutnohorský. Středočeský sborník historický 8, 1973, s.221 n.

Helena ŠTROBLOVÁ: Jan Kořínek badatel. Středočeský sborník historický 21, 1995, s. 106-111.

Jaromír LINDA: Matěj Tanner (1630-92) - 300 let zapomnění? MZK 28, 1992, s. 175-188.

Milan KOPECKÝ: Bratří Tannerové. Studia Comeniana et historica 23, 1993, nr. 50, s. 72-82

Martin SVATOŠ: Mathias Tanner: Societas Jesu militans, imitans, laborans. Slavné skutky, ctnosti i mučednictví jezuitů v podání M. Tannera TJ., K. Škréty a J. G. Heinsche. LF 118, 1995, s. 288-305

Jan KUMPERA: Antonín Frozín Plzeňský a jeho obrana českého národa a jazyka. MZK 28, 1993, s. 235-267.

Antonín REZEK (vyd.): J. F. Beckovský, Poselkyně starých příběhů českých I-III. Praha 1879-1880.

Jaroslav KADLEC: Jan Florián Hammerschmidt. ČSPSČ 61, 1953, s. 94-104

Ivona KUČEROVÁ - Lucie MEDOVÁ (edd.): Země dobrá, tj. země česká. Brno 1998.

Tomáš KREJČÍK: Z dějin českých genealogických a heraldických zájmů do poloviny 19.stol. SAP 32, 1982, s. 480-506.

Josef HANUŠ: Počátky kritického dějezpytu v Čechách. ČČH 15, 1909, s. 277-302, 425-463.

TÝŽ: Mikuláš Adaukt Voigt, český buditel a historik. Praha 1910.

Kamil KROFTA: František Pubička, předchůdce Palackého v zemském dějepisectví českém. ČSPS 51-53, 1943-1945, s. 1-24.

Václav VOJTÍŠEK: Historická práce Josefa Dobrovského. In: J.D. 1753-1953. Sborník studií k dvoustému výročí narození. Praha 1953.

Karel KAZBUNDA: Stolice dějin na pražské univerzitě I. Praha 1964.

Bedřich SLAVÍK: Od Dobnera k Dobrovskému. Praha 1975.

Josef JOHANIDES: František Martin Pelcl. Praha, Melantrich 1981.

František Martin Pelcl, Paměti. Vyd. Jan Pán, Praha 1956.

Josef PETRÁŇ: Ke genezi novodobé koncepce českých národních dějin. AUC Phil.-Hist. 5/1982, s.67

Miloslav ŠVÁB (vyd.): Bonaventura Piter, Krátká kronika staré Plzně. Plzeň, 1988, s. 5-31.

Kázání

Josef VAŠICA (vyd.): Andreas de Waldt, Chválořeči. Praha 1941.

TÝŽ: České literární baroko. Praha 1938; reprint Brno 1995, s. 175-264.

Milan KOPECKÝ: Staří slezští kazatelé. Ostrava 1970.

TÝŽ: Concionator extemporaneus V.B.Jestřábského. In: Studia Comeniana.24, 1994, seš. 52, s.145a

TÝŽ a kol. (vyd.): Žena krásná náramně. Soubor svatojanských kázání a jiných spisů z doby opata Vejmluvy. Žďár nad Sázavou 1998.

Alena ŠUBRTOVÁ: Názory na populaci v homiletice pobělohorského období. ČNM - ř. hist. 158, 1989, s. 171-189

Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k č.lit. Praha 1994 (Literární archiv 27)

Antonín KONIÁŠ: Vejtažní naučení. Vyd. Milan Kopecký. Brno 1995.

Malý svět jest člověk aneb Výbor z české barokní prózy. Praha 1995 (zejm. kap. 2 a 7)

Legenda

Zdeněk KALISTA: Z legend českého baroka. Olomouc 1934.

Josef VAŠICA (vyd.): Bedřich Bridel, Život sv. Ivana. Praha 1936.

Legenda, její funkce a zobrazení I-VI. (Příspěvky z mezioborových setkání konaných od 29. 10. 1991 do 13. 10. 1992). Vydal Ústav klasických studií ČSAV 1992.

Korespondence

Dana MARTÍNKOVÁ (vyd.): Poselství ducha. Latinská próza českých humanistů. Praha 1975.

Archiv český, sv. I, VII-XII, XX, XXVII.

Julius GLÜCKLICH (vyd.): Korespondence Václava Budovce z Budova 1579-1609. Praha 1908.

Noemi RAJCHRTOVÁ (vyd.): Karel st. ze Žerotína, Z korespondence. Praha 1982.

Anna SKÝBOVÁ - Jaroslav PORÁK (vyd.): Listy bílé paní rožmberské. Praha, Panorama 1985.

Petr ČORNEJ: Království dvojího lidu. České dějiny let 1436-1526 v soudobé korespondenci. Praha 1989

Zdeněk KALISTA (vyd.): Korespondence císaře Leopolda I. s Humprechtem Janem Čeernínem z Chudenic. Díl I. Praha 1936.

TÝŽ (vyd.): Korespondence Zuzany Černínové z Harasova s jejím synem Humprechtem Janem Černínem z Chudenic. Praha 1941.

Petr LUTTER: Politický a společenský život na dvoře Ferdinanda II. během 20.let 17.st. ve světle španělské korespondence Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic a jeho manželky. In: Příspěvky ke každodenní kultuře novověku. Vyd. V. Bůžek, České Budějovice 1995 (=Opera historica 4), s.107-24

Petr VOREL: Česká a moravská aristokracie v polovině 16.st. Edice register listů bratří z Pernštejna z let 1550-1551. Pardubice 1997.

Petr MAREŠ: Karel Častovec Myška ze Žlutic. Život předbělohorského rytíře ve světle rodinné korespondence. Ústí n. L. 2000.

Karel SLAVÍČEK: Listy z Číny a jiná korespondence s evropskými hvězdáři (1716-1735). Vyd. Josef Kolmaš, Praha 1995.

Divadlo

Dějiny českého divadla I. Red. A. Scherl. Praha 1968.

Josef HRABÁK (ed.): Václav František Kocmánek, Sedm interludií. Praha 1953.

Zdeněk KALISTA: Selské čili sousedské hry českého baroka. Praha 1942.

Písně

Josef JIREČEK: Dějepisné písně 16., 17. a 18.st. Praha 1876.

Ferdinand MENČÍK: Česká proroctví. Praha 1914.

Miloslav NOVOTNÝ: Špalíček písniček jarmarečních. Praha 1940.

B. VÁCLAVEK - R. SMETANA: České písně kramářské. Praha 1937, 2vyd. 1949.

TÍŽ: České světské písně zlidovělé I.: Písně epické. Praha 1955.

Bohuslav BENEŠ: Světská kramářská píseň. Příspěvek k poetice pololidové poezie. Brno 1970.

TÝŽ: Poslyšte písničku hezkou. Kramářské písně minulých dob. Praha, Mladá fronta 1983.

Pravoslav KNEIDL: Česká lidová grafika v ilustracích novin, letáků a písniček. Praha 1983.

Josef V.  SCHEYBAL: Senzace pěti století v kramářské písni. Hradec Králové 1990.

Tisk, publicistika

Josef VOLF: Dějiny novin a časopisů do roku 1848. In: Čsl. vlastivěda VII., s. 391-436.

TÝŽ: Dějiny novin v Čechách do r. 1848. Praha 1930.

Antonín ŠKARKA: Ze zápasů nekatolického tisku s protireformací. Praha 1936.

Jiří HRUBEŠ: Politické a náboženské rozpory v Evropě v dobové publicistice 1590-1617. Praha 1974.

Zdeněk ŠIMEČEK: Rozšíření novin v českých zemích v 17. a na počátku 18.století. ČSČH 27, 1979, S. 540-571.

TÝŽ: Novinové zpravodajství v předbělohorských Čechách. FHB 11, 1987, s. 287-303.

Pravoslav KNEIDL: Michael Peterle, přední pražský dřevorytec a tiskař 16.století. In: Bibliotheca Strahovensis 1, 1995, s. 107-133.

Alena RICHTEROVÁ: Komunikace mezi Brunšvikem, Prahou a Encovany (Příspěvek k dějinám psaných novin na počátku 17.století) In: Miscellanea oddělení rukopisů a starých tisků 11, 1994, s.32a

Mirjam BOHATCOVÁ: Výzkum jednolistové publicistiky raného novověku. Knihy a dějiny 4/1, 1997, s. 69-87.

Cestopisy

J. DOSTÁL (vyd.): Cesty do Svaté země. Výbor ze starých českých cestopisů. Praha 1948.

Zdenka TICHÁ (uspoř.): Jak staří Čechové poznávali svět. Výbor ze starších českých cestopisů 14.-17.stol. Praha 1984.

Simona BINKOVÁ - Josef POLIŠENSKÝ (vyd.): Česká touha cestovatelská. Cestopisy, deníky a listy ze 17.stol. Praha 1989.

Hans-Bernd HARDER - Hans ROTHE (vyd.): Die Bedeutung der humanistischen Topographien und Reisebeschreibungen in der Kultur der böhmischer Länder bis zur Zeit Balbíns (Studien zum Humanismus in der böhm. Ländern, T. III.). Köln-Weimar-Wien 1993.

Cesty a cestování v jazyce a literatuře. Sborník příspěvků z konference konané 6.-8.9.1994 (Acta Universitatis Purkynianae 11, Studia litteraria et linguistica). Ústí n. L. 1995.

nauka_o_pramenech_literatura.txt · Poslední úprava: 2015/05/02 23:32 autor: jindrichmarek