Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nauka_o_pramenech_2

Nauka o pramenech II.

Středověk

historie = skutečné věci, které se staly; i lit. zpracování událostí

Isidor Sevillský - fce: poznávání, uchování dějů

- pro svou dobu aktuální fce; vzdělání, pobavení čtenáře

- i příběhy, legendy bez pravdivé události

- historie existovala, ale nebyla na úrovni, na které je dnes (hist. kritika…)

 

historiografie

- pojem neexistuje (psaní historie); jen výraz „historia“ v širším významu

- fce: zachovat vědomí o min. a souč. událostech

- kritérium: uchování min. události, vyprávění současníkům

NE: legenda (fce ideolog., propagač., liturgic.), pamflety (jiná fce), životy světců

- není v systému věd

- ve školách v souvislosti s gramatikou, rétorikou

- zájem od starověku

autoři: před. duchovní

- vysocí círk. hodnostáři (Řehoř z Tours, Dětmar Merseburský)

- kapituly, kláštery (liší se pojetím, předmětem)

- kaplani (Vincentius)

- pozd. faráři, světští klerikové

- vrch., pozd. středověk: laikové

- cíle: ne komplex. obraz min.

jen registrace, řazení událostí (větš. chronolog. /temat., málokdy souvislosti)

- autor: chce psát pravdu (rétorika); i drobné úpravy, omyly; špatné informace

- prameny:

bible události, jimž byl autor sám přítomen zprávy očitých svědků pís. -úřední + ost. hist. spisy pověsti

- nezabývají se věrohodností, někdy si zprávy odporují

- užívány všemi pozdějšími historiky až po souč.

- dříve: zdroj informací o událostech, vys. politice

- dnes: více info o mentalitě, názorech, polit. teoriích, kult. všed. dne

Vývoj studia středověkých narativních, historiografických spisů; zpřístupnění

Shromažďování a kritika

humanismus (větší výmysly než ve středověku)

            Eneáš Silvius Piccolomini - cílevědomé shromažďování, kritika pramenů

            Hartmann Schödel - obdivoval Piccolominiho

            - opisy starověkých, středověkých nápisů, spisů (Pulkavova kronika + Piccolominiho kronika = Česká kronika)

            hist. Max. I. -Stabius, Ladislav Suntheim z Ravensburgu, Johann Spielheimer (Cuspinian), Jakub Mennel z Bregensu

            Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic -chtěl psát hist. spis; velká knihovna; nejsou podrob. info o pramenech

 

Knihtisk - od 70. let 15. stol. vydávány spisy a prameny

            -univerzál., národ., lokál. kroniky, životopisy, děj. kříž. výprav, cestopisy, spisy o poutích, hagiografie, encyklopedie

            -nejst. : Honorius z Autunu: De imagine … (1470)

                        Robert z Remeše (1470)

                        Casiodorus (1472)

              -v Č. - Eneáš Silvius Piccolomini (26. 9. 1487) - 1. čes. překlad vydán 1510

                        překlady:

                        Jakub Twinger z Königshofenu

                        Martin Opavský - dnes 300 opisů; vychází z něj Vavřinec z Březové

                                                            -Kronika papežů a císařů

- vydávání středověkých kronik: 16. st. -Vita Caroli (česky)

                                                            -Ota Friesinský

                                                            -doba Karla Velikého

                        -Pavel Ješín z Bezdězí (před Bílou horou) - silně kritická předmluva - likvidace

Kritické vydávání hist. textu

- poč. : Itálie - 16. st. (tradice od 15. - Konstantinova donace)

                        -Aldomanucciovská akademie -1500 -Benátky -metody dodnes

                                    → komentáře, slovníky, příručky

                                    → discipliny PVH, zásady hist. kritiky

Erasmus Rotterdamský - řec. Nový zákon

-sv. Jeroným

Johannes Reuchlein - hebrej. text bible

Matthias Flatius Illyricus - círk. děj. (→ hist. kritika, PVH) → Acta sanctorum (katolické) -13 svazků + prameny

Caesar Baronius - Církevní anály do r. 1198 (12 svazků) - katolické

- hl. úř. pram. vatikán. archivu

x protestanti (→ hist. kritika, formování círk. dějin)

- 80. léta 16. st. -Johannes Pistorius →historiografické prameny k pol. a něm. děj.

                        -Pierre Pithon → sborník fr. středověkých legend, kronik, análů

                        -Jacques Bongars → uher. hist. pram. + kříž. výpravy

                        -Markvart Freher → historiograf. texty a legendy č. provenience =

                                                = Rerum bohemicarum antiqui scriptores … (neúplný záznam Kosmy - rukopis z Magdeburku; celý Kosmas → 1607 - rkp. G 5)

- 17. st. (viz zápisy z PVH, část i zde)

Francie

            -1643 - Jean Bolland →prameny k životu a dílu světců katolic. církve dle jejich svátků v kalendáři (řazeno podle měsíců) =

                                                = Acta Sanctorum quod quod toto orbe coluntur

            -od 7. sv. - Daniel Pappebroch + pokračovatelé = bollandisté → metody hist. kritiky (v pojednání u jednotlivých svazků) → útoky španěl. inkvizice (intervenovala u papeže) - zákaz Chronologia …, pokračuje Acta Sanctorum …

            -1837 → Societé des Bollandistes → pokrač. ve vyd. A. S. - exist. dodnes (reedice + nové ed.)

            -1887 → Annalecta Bollandiana

- benediktini ze Saint-Germain-des-Prés = maurini

            -1648 →plán na vyd. pram., středověkých hist. děl

                        -Jean Luc d‘Achery - bibliotekář; spolupráce na zprac. pram. s:

                        -Jean Mabillon (od 1664) → konstituování PVH

            -1668 → 1. svazek edič. řady - Acta Sanctorum ordinis s. Benedicti in saeculorum classes distribute (řazeno chronologicky po stoletích)

            -1668-1701 → 9 svazků od 500 do 1100

Německo - rozdrobenost - ne velké ediční podniky, jen regionál, méně rozsáhlé

Johann Schiller →Scriptores rerum Germanicarum (od Karla Velikého do Fridricha III.)

Gottfried Wilhelm Leibniz → Scriptores rerum Brunsvicensium (3 sv.)

Hieronymus Pez → Scriptores rerum Austriacarum (3 sv.) (Rak.)

- benediktini z Melku

- i bohemikální texty

Joh. Burchard Mencke → Scriptores rerum Germanicarum praecipue Saxonicarum

- celá Kosmova kronika

Peter Lugewig → Reliquie manuscriptorum …

- do té doby nevydané texty

- část Vavřince, Pulkavy (nejst.)

1. pol. 18. st. - Itálie - Ludovico Antonio Muratori →Rerum italicarum scriptores (24 sv.; 1723-51) - i pro stř. Evr.

Monumenta Germaniae historica - kritické

            -iniciátor: H. F. K. von Stein - prus. politik → Spol. pro starší něm dějezpyt (1819)

                                                                                    -řed. vědec. práce: Georg H. Pertz

                                                                                    -tajemník: Joh. F. Böhmer

            -dle typu pramenů; 9. sv. i čes. děj.

            -časopis: od 1820 → Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Gechichtskunde

                          od 1876 → Neues Archiv der Gesellschaft für ältere deutsche Gechichtskunde

                          od 1937 → Deutsches Archiv für Gechichte des Mittelalters

                          po 2. sv. v. → Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters

            = vzor pro další národní edice:

Fontes rerum Austriacarum - od 1843; cís. akademie věd Wien

            -čes. prameny - i koncily, Jarloch, husitství; nekrologia; (Vavřinec lepší ve FRB)

Fonti per la storia d‘Italia - ne všechny pram., Národ. knih.

Recueil des historiens des croisades

Recueil des historiens des Gaules et de la France

Colléction des mémoires rélatifs l‘histoire de France … - Francois Guizot; do konce 13. st.

Monumenta Poloniae historica - Bielowsky

Pomniky dzejowe polski - novější, lepší; po 2. sv. v.

                                      -kritic. vyd. vojtěšských legend

Scriptores rerum Silesiacarum - 1864-93 (1. řada), nová série od r. 1946

Scriptores rerum Hungaricarum - 2 sv., 30. léta

Překlady do národních jazyků

= zpřístupnění lat. pramenů (lepší je stejně číst originál)

Geschichtsschreiber der deutschen …

1. vyd. - G. H. Pertz, L. von Ranke - 91 sv.

2. vyd. - 96 sv.; od 1894 - nové překlady

3. vyd. - 104 sv. - 20. st.

Chroniken der deutschen Städte (od 14. st., hl. 15. st.) - 1862-1931, od poč. 60. let reedice

36 sv., plánuje se pokrač. edič. řady

Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters (od 1955 - R. Buchner)

-paralelně edice + překlad

-od dob merovejských; i vrchol. středověk

M. Patrologiae cursus completus - některé dosud nevydané prameny od raně křesť. dob do pozd. středověku

-řada řecká (MPG) - 161 díl ve 165 sv. (i lat. překl. - 85 sv.)

-řada latinská (MPL) - 221 sv. - do r. 1216

-J. P. Migne

Corpus christianorum - od 1945 - benediktini ze Steenbrugge → nové vyd. Mingeho na úrovni 20. st.

-3 řady: pomůcky pro medievisty, lat., středověk

-nakl. Brepols-Publishers

Prameny bohemikální

-   i v zahr. edicích

Markvart Freher - poč. 17. st.

-Štrasburský rkp. Kosmovy kroniky

Pavel Ješín z Bezdězí - polit. ambice -málo času

-příprava Dalimilovy kroniky - zabavena, zlikvidována těsně před Bílou horou kvůli Ješínově předmluvě; několik zachováno (Nár. knih.)

-přetisk v Mnichově 1981 - předmluva Daňhelky

Rajhradští benediktini - Ziegelbauer, J. B. Pitter

-příprava diplomat. materiálu, historiograf. pram. - nemohlo vyjít kvůli cenzuře

-archiváři, znali se s Mabillonem

Jáchym … z Kolovrat - Pokračovatelé Kosmovi - nekvalitní vyd.

Gelasius Dobner - kritic. historik

Monumenta historica bohemiae nusquam antehac edita - od Jarlocha po 15. st. („Beneš Krabice z Weitmile“)

F. M. Pelcl + J. Dobrovský - 80. léta 18. st.

Scriptores rerum bohemicarum … Pragensis (z metropolit. knih. v Praze)

-Kosmas + pokrač., Beneš Krabice z Weitmile (2 sv.)

F. Palacký - 1829 - 3. sv. - Staré letopisy české (5 redakcí analistických zápisů 15. st.)

V. Hanka - Staročeská kronika tzv. Dalimila (1859)

K. J. Erben - Regesta … I. (1851)

- Bartošova kronika, Nestor

2. pol. 19. st. - F. Palacký - kritic. vyd. pram., ale ustoupilo se od toho →rychlejší vydávání pram. - od té doby nevydány

 

Fontes rerum Bohemicarum

Josef Emler - první 2 sv. s č. překladem V. V. Tomka, pak překlady ve zvláštních svazcích (rychlejší) - ale překl. jen Zbraslav. kronika

I. - legendy - přeložen - E. Novotný, J. Truhlář

II. - Kosmas a jeho pokračovatelé (do 2. pokr. včetně = do 13. stol.) - překl. - V. V. Tomek (Kosmas + pokrač.), J. Truhlář (Žďárské letopisy),            J. Emler (drobné anály, Vincentius, Jarloch)

III. - Dalimil, Marignola, Neplach

IV. - Zbraslavská kronika, Beneš Krabice z Weitmile

V. - Přibík Pulkava z Radenína, Vavřinec z Březové, Kronika University Pražské

VI. - Letopisy a kroniky doby husitské, Piccolomini (NEVYDÁNO)

VII. - Staré letopisy české (NEPŘIPRAVENO ANI K TISKU)

VIII. - Prameny ke kostnickému koncilu, M. Jan Hus, M. Jeroným Pražský

X. - spisy Václava Budovce z Budova

VI. - Bartoš Písař, kroniky 16. stol. (NOVÁ)

VII. - Prameny k 16. stol. - SKARTACE

- od 3. dílu mají překlady vycházet samostatně = Sbírka kronik a letopisů českých v překladech - 1. svazek (V. V. Tomek - Kosmas + Pokrač.) 2. sv. (J. V. Novák, V. Novotný - Zbraslavská kronika)

FRB Series nova - I. - František Pražský (1999)

1902 →komise pro vydávání Pramenů dějin českých - Jar. Čelakovský

                        → program: rozšíření výběru středověkých pram., prodloužení do 17. st.

            -do 15. st. - V. Novotný

                        -do 17. st. - J. V. Šimák

                       nový VI. díl

1942 → nová komise: V. Vojtíšek, Urbánek, Kristen

                        → program, ale nevydává se

měla být 2. řada - zprávy ze zahr. kronik do konce přem. doby, ale po smrti Erbena program neobnoven

-komentáře … měly být česky, i překl. do čj

2. pol. 30. let → vydávání drobnějších textů: Prameny a texty k dějinám čsl.

-č. pram. + překl. význam. lat. děl

-pro širší veřejnost

-red. Otakar Odložilík

- jen 1 sv. (1937) - Staré letopisy české (dle bratislav. rkp.) - Šimek

-2. sv. - Zbraslav. kronika - Novák (nevydáno - 2. sv. v.)

-3. sv. - nepřipraven (2. sv. v.)

 

Spolek pro dějiny Němců v Čechách (Verein für die Geschichte der Deutschen in Böhmen-1862)

Deutsche Chroniken aus Böhmen - většinou raně novověké kroniky

-Schlesinger: Kronika města Lokte (1471-1524)

- do 2. sv. v. - další překlady do čj - Melantrich (pro bibliofily)→ 2. pokrač. Kosmovo (Zlá léta po smrti krále Přemysla) - Tomek - Vavřinec z Březové

- 2. sv. v. → České kroniky - překlady pro širší veřejnost - Vavřinec z Březové, O Janu Žižkovi

1940 → 4. kniha kroniky Beneše Krabice z Weitmile (Panování K. IV.) - úvod F. M. Bartoš

Jar. Charvát → reedice Palackého spisů - 1. díl - Würdigung, 2. díl - Staré letopisy české, po válce - Cenzurní zásahy (hl. do Würdigung)

Po 2. sv. v.

návaznost na dřív. edice:

Codex diplomaticus et epistolaris …

Regesta…

Fontes - nenavázáno - spíš jednotlivé pram. (kritic. vyd. s č. překl.)

Staré letopisy české - křižovnický rukopis

- nové vyd. - příprava: Petr Čornej

Staročeská kronika takřečeného Dalimila - Havránek, Daňhelka

(Staročeská Alexandreida - v min. stol.)

Píseň o vítězství u Domažlic (Vavřinec z Březové) - K. Hrdina, B. Ryba

Česká kronika B. Johendorfa (15.-16. st.) - J. Mikulka

Žďárské kroniky - J. Ludvíkovský - větší - Jindřich Řezbář - 1300 - i verš. překl.

-kvalit., komentář; ne rejstřík

-1 rkp. - Wroclaw

- Metoděj Zemek - menší - revize Emler. vyd.

-komentář, překlad; ne rejstřík

-2 rkp.

Kronika o Janu Žižkovi, čeledínu krále Václava - J. Šůla

Vita Caroli - 1978 - i č. překl.; ne rejstřík

Traktát M. Ondřeje z Brodu o původu husitů - J. Kadlec (1980)

Kronika Beneše Minority - L. Dušek (1993 - v Pol.)

Kronika Františka Pražského - Nové FRB I. - J. Zachová; úvod F. Šmahel (1999)

Fontes regni Bohemiae - E. S. Piccolomini - J. Heinitz; úvod F. Šmahel (1998/9)

Populár. vyd. překladů kronik:

Melantrich - řada Odkaz minulosti české - K. Hrdina

St. nakl. krásné literatury - řada Živá díla minulosti (i cizí kroniky: Řehoř Tourský)

Odeon - řada Světová četba (na obálce kompas)

Svoboda - člen. knižnice

Bibliografie

International Medieval Bibliography - Leeds - od 1968 - internet

Dahlmann-Waitz: Quellenkunde der deutschen Geschichte (10. vyd. : Max Planck - Göttingen - Stuttgart)

Peter-Johannes Schuler: Grundbibl. Mittelalterliche Geschichte (Stuttgart 1990)

- často na internetu

- anotace i v odborných časopisech

Odborné časopisy

Deutsches Archiv (řazeno tematicky, čistě medievistické)

Frühmittelalterliche Studien

Medievistik (od 1990)

Historische Zeitschrift (obecně historické)

Le Moyen Age

Revue Historique

Lexikony

August Potthast: Bibliotheca historica medii aevi (Wegweiser durch die Geschichtswerke des europäischen Mittelalters bis 1500) - podle autorů

  Repertorium fontium historiae medii aevi

Geschichte der Grundbegriffe - 10 sv., prameny i pojmy

Lexikon des Mittelalters

Wolfgang Stammer, Langosch: Die deutsche Literatur des Mittelalters - Verfasserlexikon

Chévalier: Repertoire des Sources hist. du Moyen Age (1899) - i topografie, biobibliografie

Cahiers de civilisation médiévale Xe - XIIe siecles

Wattenbach: Deutsches Geschichtsquellen im Mittelalter

Lorenz: Deutschlandsgeschichte Mittelalters

Jakob: Quellenkunde deuátschen Geschichte im Mittelalter

Alfons Lhotsky: Quellenkunde zur mittelalterliche Geschichte Österreichs

Mitteilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung (MIÖG)

Molinier: Les sources de l‘histoire de la France des origines aux guerres d‘Italie (do konce 15. st., 5 sv., 1904)

Úvody do studia dějin

- klasifikace pram., vývoj, termíny

Heinz Quirin: Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte

Kurze Quellenkunde des westeuropäischen Mittelalters

Quellenkunde zur deutsche Geschichte im Spätmittelalter

Klasifikace středověkých pramenů

- stejné dělení jako u ost. pram. - viz dříve

- úřední pram. - i pram. hosp. povahy

              -zákl. dělení: listiny, mandáty, knihy, akta

- tradič. pram. - zachyceny pís. - v právních / narativních pram.

 

Právní prameny

- zpoč. psané řím., pozd. i zvyk.

- řím. právo - pro román. obyv. v barbar. zemích, pozd. pro všechny

- listiny

- svody zvyk. práva = zápisy; „zrcadla“ (13. st. ve stř. Evropě) - Sachsenspiegel - říš., lenní právo

- landfrýdy = mír pro urč. obl., objekty…

- zákony - horní, měst. právo

- stát. smlouvy… - od karlovské doby

- i genealogie (sňatky)

- smlouvy, soud. protokoly, traktáty

círk. právo: kodexy kanovnického práva (ojediněle od 12. st.)

Narativní prameny

- podmíněny autorem (zkreslení, zamlčení)

- faktograficky nepříliš spolehlivé; důležité pro nálady, ideologii … (kult. všedního dne)

Dochování pramenů

A. Esch: Überlieferung-schanze und Überlieferungszufall als methodisches Problemm des Historiker. (Historische Zeitschrift 240, 1985)

-úplné dochování vzácné (př. Pompeje 24. 8. 79)

-dochování zcela nerovnoměrné (vědomostí s čas. odstupem většinou klesá, ale o Caesarovi víme víc než o Karlu Velikém, nejvíce o Napoleonovi)

Pram. k děj. obchodu a řemesla

- zničeny válkou, požárem - náhodné dochování

- účty dochovány právě vyhozením (výjimečné, protože většina vyhozena)

- vlastnictví - dochován pram. (nemovitý majetek)

místo dochování - archivy - větš. círk. fondy, protože círk. se obávala ztrát darovaných nemovitostí, aby je potomci donátora nechtěli zpět

-úř. knihy - kopiáře (méně spolehlivé), formuláře (sporné), registra (většinou spolehlivé)

další aspekty - dochováno více věcí neobvyklých (i události - potopená loď); o obvyklých málo -klima - konzervace mumií v Egyptě / špatné podmínky pro papyrus v papež. kancelář-sociál.

- pram. mluví o osobnostech / obyč. lidech v neobvyklých situacích (smolné knihy; od pozd. středověku matriky)

-náhoda

Dochování rukopisů

 - B. Guennée: Historická kultura - ? víc exemplářů = nejčtenější ? -hypotézy

-hypotézy o ztrátách

-víme o díle, ale nedochováno (občas se ale autor odvolal k neexistujícímu dílu) = „neznámá latinská literatura“

Seznamy osob

- typ osob; úplnost seznamu, údajů

-přidělení far farářům = konfirmační knihy - ale na žádost a zaplacení - neúplnost

-matriky univerzit

Klasifikace středověkých narativních pramenů

A) formální hledisko:

kronika                                               

gesta                                       

anály                                       

biografie                                  

cestopisy                                 

memoáry, deníky

historie

B) záběr:

univerzální

státně-národní

regionální, lokální

spisy jednotlivců

dějiny institucí

ad A)

Anály

= zápisy událostí rok po roce

- nejst. typ středověkých pramenů (podobné i v Babylóně)

Ź přípisy ve velikonočních tabulkách (7. -8. st.)

- soupisy panovníků → anály, gesta

- genealogie, nekrologia, katalogy různých círk. hodnostářů

Consolares (užíval je Řehoř Tourský) = katalogy konzulů (i gesta)

Starší + vrchol. středověk - většinou institucionální

                                      - někdy dochován autograf (různí autoři - mniši si vedli poznámky, na konci roku určený mnich zápisy probral a napsal „načisto“ - lístky dochovány)

                                      -instituce si anály půjčovaly a dávaly - SKUPINY PŘÍBUZNÝCH ANÁLŮ

-  MALÉ (stručné) i VELKÉ (podrobné)

- Karolinská doba - Einhard (? ofic. psané u dvora ?)

                          - Annales regni francorum (? ofic. psané u dvora ?)

            -9. -10. stol. - Xantenské , Begastinské

- často pokr. kronika

- č. anály: staré pražské a. (nedoch.)

              břevnovské a.

              hradišťsko-opatovické (pův. rkp.)

            14. -15. st. - stručné retrospektivní

            15. st. -STARÉ LETOPISY ČESKÉ (velké) - měst. (Praha, HK), univ.; od 40. let česky

Kroniky

- systematičtější, detailnější, koncepčnější, většinou vyšší lit. úroveň než anály; delší čas. odstup

- příčinné souvislosti

- často didaktický účel

Ota Freisinský (od Adama, konec: Poslední soud. In Monumenta Germaniae historica)

Kosmas

Widukind

Regino z Prümu (od narození Krista)

Gesta

- dříve v rámci kronik

= dějiny států / institucí podle činů jejich vůdců

- nejst. - papežská (? od 6. stol. ?) - Liber pontificalis

            -biskupů (od karlovské doby)

Kronika Dětmara Merseburského (gesta od Jindřicha II.)

Historia

- někdy speciál. círk. děj. středověku, někdy lit. kvalitně zpracované dílo

Biografie (Vitae)

- b. panovníků, světců (→ legenda)

- hagiografie - rozeznávat život (vita), umučení (passio), zázraky (miracula), příp. vyzdvižení (elevatio), vidění (visio), zjevení (relevatio), přenesení (translatio)

- legenda = oslava osoby, propagace kultu; pro dosažení kanonizace

              -pozdější leg. - obtížné najít hist. jádro (PROPAGACE)

- životopisy panovníků - známé z antiky - vzor pro středověk

                        Einhardův životopis Karla Velikého (pozd. i leg.)

- autobiografie - nejdřív Španěl., Portug.

                        -stř. Evr. - Karel IV. - nejst.

                        -Spis býv. žida Heřmana o jeho obrácení (lat.; 11. stol.) - pochybnosti o pravosti (jen zbožné přání křesťanů)

- memoáry, deníky - pozd. středověk

- cestopisy - od pozd. antiky; různé povahy cest (poselstvo, obchod, pouť …)

              -poselstva - běžně od 13. stol. - papež (Ü tatar. vpády do stř. Evr.)

                                    Johannes de C…

                                    Kronika Jana Marignoly (Peking)

                                    Marco Polo

              -pouti - celý středověk

                          -průvodce po Římě, Jeruzalémě (pro Jindřicha Zdíka)

- katalogy (soupisy) - stručnější zápisy (→ gesta / anály)

            -č. panovníci - dochováno od konce 13. st.; postupně přibývá → gesta

- genealogie - stručné; příbuzenské vztahy

              -většinou součást širších textů (anály, kroniky)

- kalendária, nekrologia, martyrologia - denní data smrtí významných osobností, světců

ad B)

Univerzální (světové)

- od Stvoření světa do Posledního soudu (= zánik světa)

- nejst. obd. dle Nového zákona, dějiny kněžství (biblic.), Kristus, sv. Petr, papeži … současnost

- zvlášť dějiny panovníků: bible → nejst. státy → antika → římskoněmecké cís. (Translatio imperii)

- často v Něm.

- forma: anály (Herman z Reichenau)

            kroniky (Eusebius - překlad sv. Jeronýma, Fredegar, Regino z Prümu, Ota Freisinský)

                        -až do futurologie - Vincenc z Bouvais (13. st.), Ota Freisinský (12. st.)

                        -Frutolf z Michelsberku (konec 11. st.) → Ekkerhard z Aury (do 1125) → Martin Opavský: Kronika papežů a císařů → „Flores temporum“

                                    → Hradišťsko-opatovické anály

                                    → Vavřinec z Březové

- často končí jako lokální dějiny (měst, regionů, států)

Státně národní

- nejčastěji kroniky (občas i anály, gesta)

- dějiny národa od vzniku / příchodu do oblasti, kde vytvořili stát

Paulus Diaconus - Dějiny Langobardů

Řehoř Tourský - 10 knih franských dějin (přel. do čj.) - o původu Franků neví

Fredegar - původ Franků od Trojanů (Priamos), Britů také (Brut)

Beda Venerabilis - Církevní dějiny Anglů (český překlad, ale nevyšel)

Widukind - Dějiny Sasů

Kosmas

Dalimil

Pulkava

- gesta: Dětmar Merseburský, Kosmas

Dějiny institucí

- anály, kroniky, gesta - papežů, biskupů, klášterů (opatů)

Kronika žďárského kláštera - rod zakladatele, založení a dějiny kláštera jako gesta opatů

                                                -zároveň historiografie, genealogie šlechty

Kronika zbraslavská - pozd. širší záběr → dějiny země

- vrchol. středověk → hist. měst (v It. od 12. st., zvl. 15. st.)

                                    městské kroniky - 15. st. - do té doby soudobé dějiny

                                                              -založení, privilegia … (někdy i fiktiv. - Trevír)

                                    gesta městských úředníků

- historiografie osob - životy (viz dříve)

            -paměti, memoáry, deníky - sporadicky od konce 14. st. - analistické zápisy i vpisy v rodinných knihách

            Rodinná kronika Tucherů (Norimberk)

            Rodinná kronika Endersů

- 15. st. - Něm. - Die Chroniken der deutschen Städte - i prameny k husitství (+ kultura všed. dne)

- čas. rozsah - od poč. instituce do současnosti / jen urč. čas. úsek

- vztah času ke vzniku textu - píše o současnosti + nedávné minulosti / o vzdál. min. (retrospektivní)

                        -diachronický - zapisováno současně s dějem

                        -synchronický - zapisováno retrospektivně

- jazyk - latina; od vrchol. střed. nár. jaz. č. -výjimečně od poč. 14. st.

- forma - próza / poezie

nauka_o_pramenech_2.txt · Poslední úprava: 2015/05/02 23:33 autor: jindrichmarek